ORZECZENIE

W listopadzie 2003 r. podatnik na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego wystąpił o zwrot nienależnie zapłaconego PIT za 2001 rok wraz z odsetkami - w sumie ponad 200 tys. zł. Początkowo organy podatkowe odmówiły zwrotu nadpłaty. Po kilkukrotnym uchylaniu decyzji organ odwoławczy przyznał rację podatnikowi.

Powstał jednak spór co do sposobu naliczenia odsetek. Organ wskazał, że orzeczenie TK opublikowano 5 lipca 2002 r., a podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od tej daty. Przysługuje mu więc oprocentowanie liczone od dnia powstania nadpłaty do 30. dnia od wejścia w życie orzeczenia TK.

W skardze do sądu administracyjnego podatnik wskazywał, że odsetki powinny być liczone za okres do zwrotu nadpłaty. Podkreślał, że organy podatkowe przekroczyły terminy do wydania decyzji w sprawie, postępowanie trwało ponad trzy lata, a odsetki zamiast 10 tys. zł powinny wynieść prawie 90 tys. zł.

Sąd oddalił skargę, stwierdzając, że oprocentowanie tej nadpłaty jest uzależnione od tego, kiedy podatnik złoży wniosek o jej stwierdzenie. Przepisy Ordynacji podatkowej różnicują sytuację podatników, którzy złożyli wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia TK i po upływie tego terminu.

Racji skarżącemu nie przyznał również Naczelny Sąd Administracyjny. W jego ocenie nie ma luki w przepisach, a Ordynacja podatkowa kompleksowo reguluje tę kwestię.

Z przepisów wynika, że gdy podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty do 30. dnia od wejścia w życie orzeczenia TK, oprocentowanie jest naliczane od dnia powstania nadpłaty do jej zwrotu. Wniosek złożony po tym terminie spowoduje, że odsetki zostaną naliczone za okres od powstania nadpłaty do 30. dnia od wejścia w życie wyroku. W ocenie sądu ustawodawca świadomie ograniczył prawo do odsetek w przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu, a wszystkie regulacje dotyczące konsekwencji orzeczeń TK na gruncie prawa podatkowego zostały uzależnione od złożenia przez podatnika wniosku w odpowiednim terminie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1130/07