Podatki | Najnowsze wiadomości

27 lutego 2017 r.

Reforma KAS: Jak będzie przebiegać kontrola celno-skarbowa27 lutego 2017 r.

Przepisy ustawy o KAS nie przewidują zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli. W terminie 14 dni od doręczenia wyniku kontroli kontrolowany będzie mógł skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Naruszenie tego terminu spowoduje, że nie będzie ona wywoływała skutków prawnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo organ jej nie uwzględni. Przekształcenie to będzie następowało z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie będzie służyć zażalenie. Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego kończącej takie postępowanie podatkowe przysługiwać będzie odwołanie do tego samego organu, czyli naczelnika urzędu celno-skarbowego.

27 lutego 2017 r.

Reforma KAS: Kto i co będzie wydawał od 1 marca 2017 r.27 lutego 2017 r.

1 marca 2017 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania organów podatkowych, tj. utworzona zostanie Krajowa Administracja Skarbowa. Zmiany odczują wszyscy podatnicy, ponieważ reforma wiąże się m.in. z modyfikacją struktury administracji, zmianą kompetencji i właściwości organów, np. w zakresie podatku akcyzowego, a także kontroli. Zmianami właściwości organów są najbardziej zainteresowani podatnicy, których postępowania podatkowe i celne są w toku lub którzy przed wejściem w życie ustawy złożyli wniosek o interpretację indywidualną i czekają na jej wydanie.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama