VAT

22 października 2017 r.

W przypadku gdy rozstrzygnięcie dyrektora izby administracji skarbowej jest dla podatnika niekorzystne, może on złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT – jak sobie z nim poradzić22 października 2017 r.

Z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot. Teoretycznie urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji bądź w korekcie deklaracji.

22 października 2017 r.

Podatnik wskazał, że jego działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu od osób fizycznych, niebędących podatnikami VAT, towarów używanych, a następnie ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom.

Czy odstępne podlega VAT?22 października 2017 r.

Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

9 października 2017 r.

W analizowanej sprawie nabywcą usług budowlanych świadczonych przez przedsiębiorcę jest inny podatnik VAT.

Jakie podatki od wykonania robót budowlanych na rzecz bezpośredniego kontrahenta9 października 2017 r.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) jest firmą budowlano-montażową. 26 września 2017 r. wykonał i zgłosił do odbioru usługę budowlaną (roboty malarskie, PKWiU 2008 43.34.10.0) na rzecz firmy X (podatnik VAT czynny). Prace polegały na odmalowaniu ścian lokalu użytkowego (biura) firmy X w Gdańsku. Firma X nie refakturuje nabytych usług na rzecz innego podmiotu. Wartość kontraktu wyceniono na kwotę 7000 zł netto. Protokół odbioru prac budowlanych został podpisany 9 października 2017 r. i tego dnia wystawiono fakturę. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć PIT i VAT od wykonanej usługi budowlanej na rzecz firmy X? Podatek VAT i zaliczki na PIT przedsiębiorca rozlicza za okresy miesięczne. PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego.

9 października 2017 r.

Kwoty wynikające z compensation payment nie są towarem i pozostają bez związku z jakąkolwiek dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie wiążą się także z żadnymi upustami ani obniżkami cen.

Nie ma VAT od compensation payment, bo brak świadczeń wzajemnych9 października 2017 r.

Grupa międzynarodowa AS International z siedzibą w Austrii wchodzi w skład wielonarodowych spółek zajmujących się produkcją i sprzedażą urządzeń alarmowych. W Polsce spółka zarejestrowana jest tylko dla celów VAT. Spółka ta pełni funkcję strategiczną i podejmuje wszystkie naczelne decyzje dotyczące pozostałych spółek wchodzących w skład międzynarodowej grupy. Kooperuje z polskimi firmami AS sp. z o.o. SPRZEDAŻ w Kaliszu oraz AS sp. z o.o. PRODUKCJA w Kołobrzegu, które również należą do międzynarodowej grupy AS. Dostawy produktów między spółkami powiązanymi ustalane są w oparciu o ceny transferowe. Sprzedaż produktów przez spółki powiązane do spółki głównej lub do innych firm podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dodatkowo w spółce dokonywana jest analiza wskaźnikowa rentowności spółek powiązanych. W zależności od wskaźnika rentowności danej spółki powiązanej płaci ona spółce głównej lub otrzymuje od spółki głównej określone kwoty celem zapewnienia rentowności, tzw. compensation payment. Czy kwoty wynikające z compensation payment są opodatkowane VAT?

9 października 2017 r.

Mariusz Szulc

Szulc: Pies ogrodnika jest w Brukseli9 października 2017 r.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej co roku tracą miliardy złotych, koron, forintów, które wyłudzają podatkowi przestępcy. Ministrowie finansów, którzy chcą odzyskać te pieniądze, stoją teraz przed nie lada dylematem. Każdy ich samodzielny pomysł na walkę z oszustwami grozi bowiem łatką eurosceptyka.

7 października 2017 r.

Podatnik, który w momencie zakwestionowania przez organ sposobu rozliczenia powoła się na indywidualną praktykę interpretacyjną, nie uniknie obowiązku zapłaty podatku

Nowe możliwości skutecznej ochrony podatnika7 października 2017 r.

Z początkiem 2017 r. zbiór narzędzi ochrony podatnika został poszerzony o dodatkowe instrumenty, którymi można się posłużyć przed zakwestionowaniem przez organy podatkowe rozliczeń dokonanych przez podatnika. Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna mają stanowić dodatkową pomoc w inteligentnym zarządzaniu podatkami. W katalogu narzędzi ochrony podatnika bez zmian pozostały ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe, porozumienia dotyczące cen transakcyjnych oraz opinie zabezpieczające.

Polecane

Polecane

Reklama