VAT

12 maja 2018 r.

Sposób powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu oraz dostawy mediów ustawodawca określił w sposób szczególny.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania mediów12 maja 2018 r.

Spółka (podatnik VAT czynny) wynajmuje wolne powierzchnie w posiadanych nieruchomościach. Zgodnie z zawartymi umowami najemca obok czynszu jest odrębnie obciążany kosztami opłat dodatkowych (m.in. za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę i ścieki). Najemcy nie mają możliwości samodzielnego zawarcia indywidualnych umów bezpośrednio z dostawcami mediów. Rozliczanie tych opłat odbywa się przez ich refakturowanie przez spółkę na najemców bez doliczania marży. Spółka nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tego tytułu.

7 maja 2018 r.

VAT będzie należny, nawet jeżeli SPV nie zostanie wykorzystany przed utratą terminu ważności. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy emitent zwróci wynagrodzenie. Wówczas będzie można skorygować VAT.

Opodatkowanie bonów zostanie uregulowane7 maja 2018 r.

Vouchery o tylko jednym przeznaczeniu będą opodatkowane tak, jakby objęte nimi towary zostały dostarczone, a usługi wykonane. Jeśli natomiast posiadacz bonu będzie mógł sam wybrać, co chce w zamian kupić, to VAT będzie rozliczany dopiero przy realizacji zamówienia. Wynika tak z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2019 r. i dostosowują przepisy krajowe do unijnej dyrektywy VAT.

7 maja 2018 r.

Dziś standardem jest, że w przypadku umowy leasingu operacyjnego na fakturze w adnotacjach leasingodawca podaje, jak wyglądałby podział rat na część kapitałową i odsetkową.

Ewidencja leasingu w firmie: Przy klasyfikowaniu umów nie wszyscy skorzystają z uproszczeń7 maja 2018 r.

Umowy leasingu należą do bardzo popularnych źródeł finansowania majątku zarówno w mniejszych, jak i bardzo dużych podmiotach. Są to umowy, które mogą być odmiennie ujmowane w rachunkowości i podatkowo. Jednostki mogą (ale nie muszą) stosować uproszczenia w zakresie prezentacji ich skutków, ale zawsze powinny rozważyć konsekwencje dla obrazu jednostki pokazywanego w sprawozdaniu finansowym. Przykładowo, jeśli jednostka nie ujawnia wartości aktywów, bo leasing ujmuje operacyjnie, to poprawia swoje wskaźniki oparte na wartości sumy bilansowej czy wartości aktywów, szczególnie wskaźnik rentowności aktywów (ROAM).

Polecane

Polecane