Kontrole skarbowe

16 lipca 2017 r.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że powołanie nowego rodzaju kontroli jest konieczne do skuteczniejszego niż dotychczas zwalczania najpoważniejszych przestępstw, do których zaliczamy: wyłudzenia VAT, fałszowanie faktur, pranie brudnych pieniędzy czy przemyt.

Kontrola celno-skarbowa a swoboda działalności gospodarczej16 lipca 2017 r.

1 marca 2017 r., wraz z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, weszły w życie nowe zasady przeprowadzania kontroli u podatników. Kontrola celno-skarbowa, która zastępuje kontrolę skarbową i celną, otrzymała kilka nowych uprawnień – chociaż już wcześniej kontrolerzy mieli możliwość przeszukiwania mieszkania czy przesłuchiwania wybranej osoby. Możliwa była też kontrola podmiotów, które miały siedzibę lub miejsce zamieszkania poza właściwością miejscową urzędu, wymagało to jednak dopełnienia wielu formalności.

15 lipca 2017 r.

Kontrola skarbowa się przedłuża? Co zrobić?

Kontrola skarbowa się przedłuża? Co zrobić?15 lipca 2017 r.

Kontrole skarbowe są podstawową formą weryfikowania poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców i stanowią nieunikniony element rzeczywistości gospodarczej. Mogą być prowadzone wobec każdego podmiotu, który ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa podatkowego. 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która wprowadziła liczne zmiany nie tylko co do struktury i funkcjonowania organów podatkowych, lecz także reguł prowadzenia kontroli skarbowej.

27 lutego 2017 r.

Reforma KAS: Jak będzie przebiegać kontrola celno-skarbowa27 lutego 2017 r.

Przepisy ustawy o KAS nie przewidują zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli. W terminie 14 dni od doręczenia wyniku kontroli kontrolowany będzie mógł skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Naruszenie tego terminu spowoduje, że nie będzie ona wywoływała skutków prawnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo organ jej nie uwzględni. Przekształcenie to będzie następowało z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie będzie służyć zażalenie. Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego kończącej takie postępowanie podatkowe przysługiwać będzie odwołanie do tego samego organu, czyli naczelnika urzędu celno-skarbowego.

19 lutego 2017 r.

Długie i niepewne oczekiwanie na NIP, ryzyko nieuzyskania wpisu do rejestru VAT czy wykreślenia z listy vatowców to cena, jaką przedsiębiorcy mogą zapłacić decydując się na biuro wirtualne.

Biuro wirtualne kontra fiskus. Jakie ryzyko ponosi przedsiębiorca?19 lutego 2017 r.

Długie i niepewne oczekiwanie na NIP, ryzyko nieuzyskania wpisu do rejestru VAT czy wykreślenia podatnika z listy vatowców to cena, jaką przedsiębiorcy mogą zapłacić decydując się na biuro wirtualne. Problem ten był już wielokrotnie przedmiotem walki firm z fiskusem, a nowe, nastawione na poprawę ściągalności podatków przepisy jak chociażby nowela VAT, nie zwiastują ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z tego rozwiązania.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama