Kontrole skarbowe

27 lutego 2017 r.

Reforma KAS: Jak będzie przebiegać kontrola celno-skarbowa27 lutego 2017 r.

Przepisy ustawy o KAS nie przewidują zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli. W terminie 14 dni od doręczenia wyniku kontroli kontrolowany będzie mógł skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Naruszenie tego terminu spowoduje, że nie będzie ona wywoływała skutków prawnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo organ jej nie uwzględni. Przekształcenie to będzie następowało z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie będzie służyć zażalenie. Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego kończącej takie postępowanie podatkowe przysługiwać będzie odwołanie do tego samego organu, czyli naczelnika urzędu celno-skarbowego.

19 lutego 2017 r.

Długie i niepewne oczekiwanie na NIP, ryzyko nieuzyskania wpisu do rejestru VAT czy wykreślenia z listy vatowców to cena, jaką przedsiębiorcy mogą zapłacić decydując się na biuro wirtualne.

Biuro wirtualne kontra fiskus. Jakie ryzyko ponosi przedsiębiorca?19 lutego 2017 r.

Długie i niepewne oczekiwanie na NIP, ryzyko nieuzyskania wpisu do rejestru VAT czy wykreślenia podatnika z listy vatowców to cena, jaką przedsiębiorcy mogą zapłacić decydując się na biuro wirtualne. Problem ten był już wielokrotnie przedmiotem walki firm z fiskusem, a nowe, nastawione na poprawę ściągalności podatków przepisy jak chociażby nowela VAT, nie zwiastują ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z tego rozwiązania.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama