Kontrole skarbowe

27 lutego 2017 r.

Reforma KAS: Jak będzie przebiegać kontrola celno-skarbowa27 lutego 2017 r.

Przepisy ustawy o KAS nie przewidują zastrzeżeń i wyjaśnień do wyniku kontroli. W terminie 14 dni od doręczenia wyniku kontroli kontrolowany będzie mógł skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Naruszenie tego terminu spowoduje, że nie będzie ona wywoływała skutków prawnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo organ jej nie uwzględni. Przekształcenie to będzie następowało z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie będzie służyć zażalenie. Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego kończącej takie postępowanie podatkowe przysługiwać będzie odwołanie do tego samego organu, czyli naczelnika urzędu celno-skarbowego.

19 lutego 2017 r.

Długie i niepewne oczekiwanie na NIP, ryzyko nieuzyskania wpisu do rejestru VAT czy wykreślenia z listy vatowców to cena, jaką przedsiębiorcy mogą zapłacić decydując się na biuro wirtualne.

Biuro wirtualne kontra fiskus. Jakie ryzyko ponosi przedsiębiorca?19 lutego 2017 r.

Długie i niepewne oczekiwanie na NIP, ryzyko nieuzyskania wpisu do rejestru VAT czy wykreślenia podatnika z listy vatowców to cena, jaką przedsiębiorcy mogą zapłacić decydując się na biuro wirtualne. Problem ten był już wielokrotnie przedmiotem walki firm z fiskusem, a nowe, nastawione na poprawę ściągalności podatków przepisy jak chociażby nowela VAT, nie zwiastują ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z tego rozwiązania.

16 października 2016 r.

Co zmieni się w podatku od towarów i usług?

Nowelizacja VAT. Szykują się duże zmiany w podatkach16 października 2016 r.

Duża nowela VAT niesie za sobą zmianę przepisów z zakresu ordynacji podatkowej a także odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Projekt zmian w podatku od towarów i usług jest już na etapie opiniowania. Końcem września na stronach rządowego centrum legislacji opublikowano akt zakładający m.in wprowadzenie kaucji rejestracyjnych, zaostrzenie sankcji za fikcyjne faktury czy możliwość łatwiejszego wyrejestrowania firmy spośród podatników VAT.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama