CIT

3 grudnia 2016 r.

Szykują się zmiany dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Zmiany w PIT i CIT w 2017 roku: Korzyści w sektorze B+R 3 grudnia 2016 r.

Szykują się zmiany dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. W 2017 roku zniknie podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Ustawa o innowacyjności umożliwia także odliczenie od podatku kosztów patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zyskają też podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność.

28 listopada 2016 r.

Sądy podważają forsowaną przez ministra finansów zasadę, zgodnie z którą „moment uznania wydatku za koszt podatkowy uzależniony jest od uznania go za taki koszt w ujęciu rachunkowym”.

Spory dotyczące rozpoznawania kosztów pośrednich w czasie trwają od lat28 listopada 2016 r.

PROBLEM: Od wprowadzenia przepisów różnicujących zasady potrącalności od przychodów bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów minęła prawie dekada. W odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacja ustawy o CIT, jaka weszła w życie 1 stycznia 2007 r., rozwiała spory interpretacyjne co do rozpoznawalności kosztów podatkowych w czasie, należy zaprzeczyć. Wprowadzenie podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie było ukierunkowane na zakończenie sporów interpretacyjnych i wprowadzenie zasady, że koszty bezpośrednie są, z wyjątkami, potrącalne w momencie powstania związanych z nimi przychodów podatkowych, a koszty pośrednie na bieżąco, tj. w momencie ich poniesienia. Te spory się jednak nie zakończyły.

13 listopada 2016 r.

VAT wynikający z pustej faktury, formalnie rzecz biorąc, powinien zostać bezpośrednio wpłacony na rachunek urzędu skarbowego.

Co można zrobić z pustą fakturą?13 listopada 2016 r.

ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) wynajmowała firmie X (podatnik CIT) lokal użytkowy. Umowa najmu wygasła 30 września 2016 r. Przez pomyłkę pracownik spółki ABC wystawił 20 października 2016 r. fakturę za najem za październik na 10 000 zł plus 2300 zł VAT (zgodnie z wygasłą umową najmu termin płatności przypadał z góry 20. dnia danego miesiąca). Faktura została wysłana do kontrahenta. Ten otrzymał fakturę 25 października 2016 r. i tego samego dnia poinformował e-mailowo o pomyłkowym wystawieniu faktury, odmawiając zarazem dokonania zapłaty. Z kontrahentem uzgodniono, że zostanie wystawiona faktura korygująca. Została ona wystawiona 28 października 2016 r. i 31 października 2016 r. pracownik spółki ABC doręczył ją osobiście kontrahentowi, tj. firmie X. Uprawniony pracownik firmy X potwierdził odbiór podpisem na egzemplarzu faktury pozostającym w spółce ABC. Czy spółka powinna rozliczyć przedmiotową fakturę i fakturę korygującą na gruncie VAT i CIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki ABC jest rok kalendarzowy.

7 listopada 2016 r.

Podatnicy PIT i CIT, którzy od 2017 roku przekroczą limit, nie będą mogli zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Limit transakcji gotówkowych w 2017 roku7 listopada 2016 r.

Przedsiębiorcy będą musieli przygotować się do zmian związanych z limitem transakcji gotówkowych. Firmowe płatności powyżej 15 tysięcy złotych będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. Takie jest główne założenie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama