statystyki

Skarbówkę czeka rewolucja: Administracja podatkowa, celna i skarbowa zostaną scentralizowane

autor: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska13.01.2016, 07:34; Aktualizacja: 28.01.2016, 12:05
Piąta z procedur to czynności wywiadu skarbowego.

Piąta z procedur to czynności wywiadu skarbowego. źródło: ShutterStock

Administracje: podatkowa, celna i skarbowa, zostaną scentralizowane. Powstanie jedna Krajowa Administracja Skarbowa. Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu z 2006 r.

Reklama


Reklama


Zmiany wynikają ze wstępnego projektu, do którego dotarł DGP.

Krajowa Administracja Skarbowa powstałaby na bazie izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej.

KAS miałaby się zajmować zarówno wymiarem i ściąganiem podatków, ceł i innych należności budżetowych, jak i ściganiem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz wieloma innymi zadaniami, które dziś należą np. do kontroli skarbowej. Wśród zadań KAS byłyby kontrole, postępowania i audyty, a także prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych, wiążącej informacji taryfowej, wiążącej informacji o pochodzeniu towarów i wiążącej informacji akcyzowej.

Nowa struktura

Dotychczasowe kompetencje izb skarbowych, izb celnych i urzędów kontroli skarbowej (UKS) przejęłyby izby administracji skarbowej. Dyrektor izby administracji skarbowej mógłby być powoływany tylko na 5 lat (z ewentualnym, tylko jednokrotnym przedłużeniem).

Izbom podlegałyby: urzędy administracji skarbowej i urzędy celno-skarbowe. Do pierwszych miałby należeć pobór podatków, obsługa podatnika i kontrole wykonywane dotychczas przez inspektorów. Natomiast urzędy celno-skarbowe zajęłyby się kontrolami wykonywanymi dziś przez UKS-y i izby celne, rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw skarbowych. Pracownikami tych urzędów mieliby być tylko pracownicy mundurowi służby celnej i pracownicy wywiadu skarbowego.

Projekt ustawy o KAS z 5 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy o KAS z 5 stycznia 2016 r.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Projekt zakłada więc, że organami Krajowej Administracji Skarbowej byliby: minister finansów, szef KAS, dyrektorzy izby administracji skarbowej, naczelnicy urzędów administracji skarbowej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, a także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Usytuowanie tego ostatniego oznacza, że Ministerstwo Finansów nie planuje odstąpienia od centralizacji w zakresie informacji podatkowej i wydawania interpretacji. Prawdopodobnie zamiast dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej byłby powoływany dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Miałby on prowadzić m.in. sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych.

Miałyby zostać powołane: Krajowa Szkoła Skarbowości z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Zmiana procedur

Projekt określa także procedury, które miałyby być wykonywane przez Krajową Administrację Skarbową. Miałoby ich być pięć i byłyby one inaczej określone niż obecnie.

Dzisiejsze czynności sprawdzające zostałyby zastąpione przez postępowanie sprawdzające. W jego ramach urzędnicy badaliby terminowość i prawidłowość składania deklaracji, zgłoszeń celnych, wpłacania podatków, należności i opłat celnych. Zajmowaliby się też ustalaniem stanu faktycznego, aby potwierdzić, czy jest on zgodny z dokumentacją podatników. Weryfikowaliby poniesione przez podatników wydatki i uzyskane przez nich przychody (dochody), zarówno opodatkowane, jak i nie zgłoszone do opodatkowania.

W ramach postępowania sprawdzającego urzędnicy mogliby również poprosić kontrahentów podatnika o udostępnienie niezbędnych dokumentów, przekazanie wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych np. zapisanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Mogliby badać wszystkie firmy uczestniczące, chociażby pośrednio, w dostawie tego samego towaru lub usługi.

Jedna kontrola

Projektodawcy rezygnują z podziału na kontrolę podatkową i skarbową. Zastąpiłaby je jedna kontrola, do której nie byłyby w ogóle stosowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące kontroli u przedsiębiorców.

Kontrole byłyby prowadzone zarówno, gdyby chodziło o przestrzeganie prawa podatkowego, celnego, przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, jak i wielu innych. Dotyczyłyby więc także m.in. transportu drogowego, przywozu na terytorium Polski wszelkich towarów, wobec których obowiązują obostrzenia, przestrzegania przepisów weterynaryjnych, ochrony roślin, wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Kontrole w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, a także urządzania i prowadzenia gier hazardowych mogłyby być wykonywane stale, w sposób ciągły na terenie podmiotu podlegającego kontroli.

Kontrole miałyby się kończyć bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż po upływie 2 miesięcy od wszczęcia. Organ mógłby jednak wyznaczyć nową datę zakończenia swoich czynności, z tym że podatnik musiałby być powiadomiony o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie i przyczynach opóźnienia.

Projekt szeroko określa uprawnienia urzędników kontroli, którzy mogliby – tak jak dotychczas inspektorzy – np. dokonywać oględzin, przesłuchiwać kontrolowanych, swobodnie poruszać się ponależących do nich nieruchomościach.

Podatnicy mieliby w trakcie kontroli prawo wglądu w akta, ale nie mogliby – tak jak i dziś nie mogą – korygować deklaracji.

Audyt i monitorowanie

Trzecim rodzajem procedur, o których mowa w projekcie, miałby być audyt. Objąłby on m.in. ocenę gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej bądź z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W ramach audytu byłoby też badane wykorzystanie mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa.

Audyt dotyczyłby także wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Niezależnie od tego prowadzone ma być również postępowanie audytowe. Dotyczyć ma ono sytuacji, w których przepisy uzależniają uzyskanie zezwolenia od spełnienia warunków określonych w unijnych regulacjach celnych.

Urzędnicy mogliby także monitorować podatników w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą, wymagającą posiadania zezwolenia celnego.

Urzędowe sprawdzenia

Kolejnym rodzajem procedur byłyby sprawdzenia urzędowe. Chodzi m.in. o ustalanie, czy miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę spełnia warunki określone w przepisach.

Takie urzędowe sprawdzenie byłoby przeprowadzane zarówno przed rozpoczęciem działalności, po dłuższej niż trzymiesięczna przerwie w jej prowadzeniu, jak i w przypadkach, gdy przepisy prawa celnego lub podatkowego uzależniają wydanie określonej decyzji o możliwości sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli.

Wywiad skarbowy

Piąta z procedur to czynności wywiadu skarbowego. Mają być one prowadzone wobec podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw lub wykroczeń skarbowych. W ramach czynności wywiadowczych urzędnicy mieliby m.in. prawo do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Mogliby też pozyskiwać oraz przetwarzać bez wiedzy i zgody zainteresowanej osoby dane telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe.

Kontrolę nad takimi działaniami miałby prowadzić Sąd Okręgowy w Warszawie, a szef KAS miałby przekazywać sędziom co pół roku sprawozdanie obejmujące m.in. liczbę przypadków, w których pozyskano takie informacje.

Przeciwko sprawcom najbardziej istotnych przestępstw skarbowych (o wartości przekraczającej 50-krotność minimalnego wynagrodzenia) urzędnicy mogliby przeprowadzać „kontrolę operacyjną”, o ile inne czynności okazałyby się nieskuteczne. Zgody musiałby udzielić sąd na pisemny wniosek szefa KAS, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego. Taka kontrola prowadzona byłaby niejawnie i polegałaby m.in. na uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu osób z pomieszczeń publicznych i środków transportu, dostępu do prowadzonej korespondencji (także elektronicznej).

Funkcjonariusze wywiadu skarbowego mogliby użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym wykorzystywać broń palną. Szef KAS musiałby co roku składać sprawozdanie w parlamencie o działalności wywiadu skarbowego. 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Mój mąż z zawodu jest dyrektorem...(2016-01-13 18:12) Odpowiedz 328

  Pomysł jest poroniony i przypomina modły o deszcz. Kolejna rewolucja, którą ktoś za parę lat będzie odkręcał. Czas, pieniądze i mnóstwo pracy pójdzie na marne. Skąd to wiem? Dopiero co zakończył się proces, tzw. konsolidacji izb i urzędów skarbowych - raczej średnio udany. Polegało to na połączeniu izb skarbowych i urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową. Założenia były szczytne. Już dziś jednak widać, że szereg rzeczy się nie udało. Nie spadło zatrudnienie, a wynagrodzenia nie wzrosły. Dwa lata trwały prace nad tą „reformą”. A teraz połączyć się mają celnicy, UKSy i skarbówka. Do tej szczęśliwej rodzinki wystarczy dorzucić jeszcze ZUS i wyjdzie najmniej wydolna administracja jaką można sobie wyobrazić. To przypomina ostatnie kadry z filmu Thelma i Louise… Smutek mnie ogarnia jak widzę co się wyprawia z moją izbą skarbową. Wszystko staje na głowie! Mam taką osobistą refleksję – dajcie nam rok, dwa spokojnie popracować. Ale tak merytorycznie, w podatkach, a nie tonach zbędnych analiz dot. przykładowo planowanego zużycia papieru, tonerów, zszywek i spinaczy w kolejnym roku w przeliczeniu na osobogodzinę czy inny wskaźnik! Nie dość, że przepisy podatkowe ciągle się zmieniają, to jeszcze pół urzędu analizuje, wnioskuje, projektuje i wprowadza zmiany organizacyjne. Ostatnio wicedyrektorów zastąpili zastępcy dyrektora, a kierowane przez nich piony – obszary! Zaraz mi się też przypomina taka scena z „Poszukiwany, poszukiwana”: - O! Co to są te? - Spółdzielcze punktowce. - Aaaha. To damy tu... - Panie Dyrektorze, tu jest jezioro! - A, to nie... A nie, dobrze! To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • urzędnik_US(2016-01-14 07:40) Odpowiedz 275

  Po 21 latach pracy w skarbowości "zarabiam" 2.200,- netto. Czy w nowej strukturze też będę zarabiał takie "kokosy" ?

 • Szary(2016-01-13 21:40) Odpowiedz 245

  Reprezentuję Służbę Celną i całkowicie się zgadzam z tym, że wszelakie analizy, mierniki, ciągłe projektowanie ryzyk strategicznych, ryzyk korupcyjnych, ryzyk korporacyjnych, celów i mierników (która komórka jakie cele osiągnęła a jeśli nie, to dlaczego, comiesięczne raporty i analizy z osiągniętych mierników - to wszystko wprowadzone przez byłego już Szefa SC - doprowadza mnie do szewskiej pasji. Bo w komórce orzeczniczej nie można skupić się na pracy merytorycznej - tylko ciągle trzeba coś liczyć, składać raporty, mierzyć cele, wyznaczać apetyt na ryzyko i tym podobne "bzdury". Przecież zanim nasz były szef postanowił zrobić ze Służby Celnej korporację i przyjąć jej system wyznaczania celów, mierników itp. - wszyscy wykonywali swoje obowiązki i szło to sprawnie.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • StAAbrA(2016-01-13 11:23) Odpowiedz 1524

  Rewolucję - zanim postawi się element przed specjalnym trybunałem (z oskarżeń prywatnych , wystarczy) - należy zacząć od zwolnienia wszystkich naczelników . A w dalszej kolejności - w/g "zasług".

 • Zazussssss(2016-01-13 15:27) Odpowiedz 135

  Zacznijcie od naczelnika us w Staszowie,kata i mordercę małych firm.Niech pani namiestnik ze St Woli jedzie na zmywak do Anglii.Won z naszego miasta potworze

 • skarbówka(2016-01-14 14:56) Odpowiedz 81

  asder - kim jesteś? Pracownicy US tyle nie zarabiają.

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • Nacz UC(2016-01-13 09:06) Odpowiedz 633

  Zarabiam dobrze,jakieś 3 średnie krajowe ,czy w nowej strukturze będę zarabiać podobnie, i cz y dalej będę pracować na tym stanowisku.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Jawa (2016-02-12 19:22) Odpowiedz 62

  Wyrzucone w błoto pieniądze. Najgorsze jest to że nikt z rządzących tego nie bierze pod uwagę. A co z ludźmi? Przecież była obiecywana pewność zatrudnienia i co? Wszystko robione jest na siłę. Nikt nie myśli o ludziach. Nikt.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • asder(2016-01-14 10:44) Odpowiedz 518

  po 20 latach latach w SC zarabiam marne 4000 netto,a minimum w KAS ma byc 3 średnie krajowe,czekam na to

 • pracownik administracji(2016-01-21 17:36) Odpowiedz 40

  to ciesz się że tyle masz bo inni mogą o tym pomarzyć mimo takich samych lat wysługi tak więc nie narzekaj bo w innych instytucjach tyle nie ma

 • Filip(2016-01-13 21:52) Odpowiedz 42

  Po 7 latach prowadzenia działalności mam już dosyć a żona nie chce wyjechać za granicę. Patrząc jak działają w sejmie to "układ zamknięty" w skarbówce to kwestia czasu.

 • Zenek(2016-03-05 14:19) Odpowiedz 13

  Czyli przybędzie jeszcze więcej mundurowych (dojdą UKS) ??? Może jeszcze emerytury szybsze...ehh

 • nica(2016-06-09 08:00) Odpowiedz 00

  ja po 20 latach pracy w budżetowce mam 1600 netto

 • bob(2016-04-27 09:32) Odpowiedz 00

  @Zła Może warto takie nadużycia zgłaszać wyżej, aby zrobiono czystkę ze szkodnikami?

 • SC(2016-04-01 15:40) Odpowiedz 00

  Asder - marna prowokacja !

 • Zła (2016-04-08 18:33) Odpowiedz 00

  Niestety nie mamy szczęścia do szefa służby Celnej. Obecny Banaś........ Szkoda gadać. Oszołom który nic nie wie na temat cła i jedynym zamiarem jest zniszczenie tego co wypracowano. Jest jeszcze jedna pani z dep.SC którą powinni na teczce wywieźć. Szkodnik który działa przeciwko funkcjonariuszom. Wiecie o kim mowa..... Szara eminencja M.W. Promuje tylko siebie i swoich. Osoba która za ustawę, rozporządzenia, wartoscoowanie powinna w pierdlu razem z Kapicą siedzieć. A ona ma się super. Tą pchlę na każdym spotkaniu widać. Cóż...... Dobra zmiana nie nastąpiła i raczej nie nastąpi.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama