Ustawa nowelizująca wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a zmiany będzie można zastosować już do sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Chodzi o to, że mikropodmioty będą mogły sporządzić te dokumenty w skróconej formie i ograniczyć zwarte w nich informacje do podstawowych (bilans z informacjami uzupełniającymi i rachunek zysków i strat). Jednak wówczas do wyceny składników aktywów i pasywów nie będą mogły stosować wyceny według wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

Ułatwienia będą mogły zastosować najmniejsze jednostki czyli m.in.:

  • spółki kapitałowe i osobowe – jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1,5 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

  • jednostki non-profit, m.in. takie jak fundacje czy stowarzyszenia – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Jednak sam kierownik jednostki np. zarząd nie będzie mógł zadecydować o zastosowaniu uproszczeń. Będzie się na to musiał zgodzić organ zatwierdzający tj. np. zgromadzenie wspólników w spółce z o.o., walne zgromadzenie w spółce akcyjnej, czy wspólnicy w spółce osobowych podejmie taka decyzję.