Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości zakładający uproszczenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. Czy to na razie koniec zmian w tej ustawie?

Nie, została już podjęta decyzja o przygotowaniu kolejnych zmian do ustawy o rachunkowości. Jest to związane z koniecznością wdrożenia postanowień dyrektywy 2013/34/UE. Termin implementacji upływa 20 lipca 2015 r. Planujemy, aby projekt zmienionej ustawy został przekazany Radzie Ministrów do końca tego roku.

Jakie podmioty mogą się spodziewać zmian?

Dyrektywa wprowadza m.in. pojęcie „małych jednostek”. Zalicza się do nich: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również tworzone przez nie spółki osobowe), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy spełniają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów: suma bilansowa nie przekracza 4 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 8 mln euro, przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w roku obrotowym jest nie wyższe niż 50 osób.

Dla jednostek spełniających wymienione kryteria dyrektywa określa m.in. uproszczony zakres sprawozdania finansowego. Polega on na tym, że sprawozdanie finansowe może składać się wyłącznie ze skróconego bilansu i rachunku zysków i strat, a zakres informacji dodatkowej jest ograniczony. Na razie w Polsce takie ułatwienia zostały przewidziane dla mikrojednostek w projekcie przyjętym we wtorek przez rząd. Chodzi o to, by objąć nimi także małe jednostki. Kolejnym rozwiązaniem, które przewiduje dyrektywa, jest nowe sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji rządowych dla dużych jednostek w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów.

Jakich jeszcze zmian mogą się spodziewać przedsiębiorcy?

Chcemy dostosować przepisy ustawy o rachunkowości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Przykładowo rozważamy rozszerzenie katalogu jednostek stosujących obligatoryjnie lub fakultatywnie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ograniczenie obowiązku poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Obecnie sposób określania limitu przychodów obligujących osoby fizyczne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w ustawie o rachunkowości i w ustawie o PIT jest różny. Według tej ostatniej zakres przychodów jest szerszy. Dlatego zastanawiamy się nad dostosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości do przepisów podatkowych.

Analizujemy też możliwość ujednolicenia przepisów dotyczących publikacji sprawozdań finansowych jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółdzielni.