Tomasz Michalik doradca podatkowy, partner MDDP Regulacje zawarte w art. 11 oraz art. 12 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. poświęcone zostały zdefiniowaniu zagadnienia usług elektronicznych. Przepisy rozporządzenia nr 1777/2005 wprowadzają nową definicję usług elektronicznych, a także zawierają katalog czynności wyłączonych z tej definicji. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu, za usługi elektroniczne uznawane będą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Przykładowa lista usług elektronicznych, którą stanowił dotychczas załącznik L VI Dyrektywy (obecnie załącznik II obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE), a która jest obecnie wymieniona w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, została uszczegółowiona w załączniku nr I do rozporządzenia nr 1777/2005 oraz uzupełniona o nowe usługi. Usługi te zostały wymienione w art. 11 ust. 2 oraz w załączniku nr I do rozporządzenia nr 1777/2005. Są to np. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa, tworzenie witryn internetowych. Należy również podkreślić, że zawarty w art. 11 ust. 2 rozporządzenia oraz w załączniku nr I do rozporządzenia wykaz usług elektronicznych nie stanowi katalogu zamkniętego, lecz wyłącznie przykładowe usługi mieszczące się w definicji usług elektronicznych. Przepisy rozporządzenia (art. 12) zawierają także listę usług nieobjętych definicją usług elektronicznych. Są to np. usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie. Przepis art. 20 rozporządzenia nr 1777/2005 reguluje także szczególną procedurę dotyczącą podmiotów nieposiadających siedziby na terytorium Wspólnoty, świadczących usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty (tzw. szczególny system rozliczania handlu elektronicznego). W przepisie tym doprecyzowano różne kwestie techniczne; wskazano w nim m.in.: • konieczność usunięcia z systemu rozliczania handlu elektronicznego podmiotu z państwa trzeciego, który spełnił przynajmniej jeden z warunków wykluczenia go z systemu, oraz obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za okres sprzed wykluczenia z systemu, • obowiązek zwrotu nadpłaconych kwot podatku bezpośrednio podmiotom z państw trzecich korzystającym z ww. systemu, • konieczność korekt deklaracji pierwotnych (w przypadku takiej konieczności), w związku z zasadą odrębności poszczególnych okresów sprawozdawczych (kwartałów) w tym systemie, • zasady zaokrąglania kwot podatku w deklaracjach składanych w ramach tego systemu.

Not. KT