dr ANDRÉ HELIN
prezes firmy audytorskiej BDO Polska
Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 reguluje zasady i formę prezentacji sprawozdania finansowego o ogólnym przeznaczeniu, przy czym sprawozdanie finansowego ogólnego przeznaczenia to takie, które ma za zadanie spełnienie potrzeb użytkowników, którzy nie mają możliwości domagania się raportów dostosowanych do ich szczególnych potrzeb informacyjnych. Wskazana kwestia jest istotna, gdyż podkreśla potrzebę ujęcia w sprawozdaniu finansowym wszystkich informacji umożliwiających stronie trzeciej właściwą ocenę sytuacji finansowej jednostki. Dla uzyskania rzetelnej prezentacji wymagane jest: dobór i stosowanie zasad rachunkowości zgodnie z każdym mającym zastosowanie MSSF/MSR; ujawnianie informacji przydatnych, wiarygodnych, porównywalnych i zrozumiałych z określonymi cechami jakościowymi; dostarczanie informacji uzupełniających, jeśli spełnienie wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie wystarcza, aby umożliwić użytkownikom zrozumienie wpływu poszczególnych transakcji lub zdarzeń na sytuację finansową jednostki. MSR 1 zaleca prezentowanie w sprawozdaniu finansowym elementów analizy finansowej sporządzonej przez kierownictwo oraz wyjaśnienie głównych składników wyników działalności. Ponadto kierownictwo jednostki jest zobowiązane do ujawnienia najistotniejszych obszarów niepewności, z określeniem stopnia ryzyka wynikającego z otoczenia, w jakim prowadzi się działalność gospodarczą, sposobem finansowania, posiadanych atutów i zasobów jednostki itp. Standard ma zastosowanie do wszystkich jednostek, w tym banków i zakładów ubezpieczeniowych. W przypadku banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych wytyczne MSR 1 należy uzupełnić wytycznymi MSR 30, 32, 39, MSSF 4, które wymagają szczegółowych informacji o działalności tych instytucji i związanym z tą działalnością ryzyku operacyjnym i finansowym. Sprawozdanie finansowe powinno być prezentowane za okresy roczne. Jeśli w wyjątkowych okolicznościach, dzień bilansowy jednostki uległ zmianie i sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres dłuższy lub krótszy od jednego roku, jednostka powinna poza podaniem okresu objętego sprawozdaniem ujawnić przyczynę, dla której stosowany okres jest różny od pełnego roku oraz ujawnić fakt, że dane porównawcze w rachunku zysków i strat, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych i informacji dodatkowej nie są porównywalne ze sprawozdaniami z wcześniejszych okresów sprawozdawczych. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego obejmuje: pisemne sprawozdanie zarządu z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem; informacje wstępne i charakterystykę zastosowanych zasad rachunkowości; rachunek zysków i strat za rok bieżący i poprzedni; bilans na dzień sporządzania sprawozdania i dane za rok ubiegły; rachunek przepływów pieniężnych za rok bieżący i ubiegły; zestawienie zmian w kapitale własnym, jakie zaszły w okresie sprawozdawczym za rok bieżący i ubiegły; informację dodatkową wraz z danymi za rok ubiegły. Standard podkreśla odpowiedzialność zarządu jednostki lub innego organu kierującego jednostką za prawidłowe sporządzenie sprawozdania.