Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W związku ze zmianą terminu składania wniosków o zwrot VAT osoby, które dokonały zakupu materiałów budowlanych przed 1 stycznia 2006 r., mogą ubiegać się o zwrot podatku na zasadach ogólnych. Osoby te mogą wystąpić z wnioskiem raz w roku.

Na podstawie nieobowiązującego już art. 11 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w przypadku inwestycji (np. remontu lokalu mieszkalnego) zakończonych przed 1 stycznia 2006 r. osoby fizyczne zobowiązane były do złożenia wniosku o zwrot VAT do 30 czerwca 2006 r. Wraz z wejściem w życie nowelizacji tej ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. dotychczasowy przepis art. 11 ustawy został uchylony. Oznacza to, że zasady zwrotu VAT dla tego rodzaju wydatków wyznaczane są przez przepisy ogólne, które regulują terminy składania wniosków.

W oparciu o art. 5 ust. 3 ustawy, wniosek o zwrot VAT może być złożony raz w roku. Należy jednak pamiętać, że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r.

W związku z uchyleniem art. 11 ustawy oraz zmianie terminu składania wniosków o zwrot VAT wydaje się, iż osoby, które dokonały zakupów materiałów budowlanych przed 1 stycznia 2006 r., mogą ubiegać się o zwrot podatku na zasadach ogólnych. Osoby te mogą zatem wystąpić z wnioskiem raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r.

Pewne wątpliwości może natomiast budzić dopuszczalność składania wniosku o zwrot VAT, w sytuacji gdy dokonujący zakupu materiałów budowlanych podmiot nie posiada już wymaganego ustawą tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Może się tak zdarzyć w szczególności wówczas, gdy po dokonanym remoncie podatnik sprzeda lokal mieszkalny. Wydaje się jednak, że stanowisko odmawiające prawa do zwrotu VAT w takiej sytuacji należałoby uznać za nieprawidłowe. Zauważyć należy, że podatnik nabywał materiały budowlane w celu dokonania remontu w lokalu (budynku) mieszkalnym, do którego posiadał tytuł prawny. Mając na względzie cel ustawy, bez znaczenia w tym zakresie powinien pozostawać fakt, że w momencie składania wniosku podatnik nie posiada już tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

MARCIN STANISŁAW TOFEL

prawnik, kancelaria prawnicza Salans

(MM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).