STAN FAKTYCZNY

W czerwcu 2005 r. podatnik wystąpił do organów podatkowych o interpretację w sprawie nowego VAT. Wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kominiarskich, polegającą m.in. na sprawdzaniu przewodów kominowych w celu ich udrożnienia i oczyszczenia oraz ich udrażnianiu i czyszczeniu. Wyjaśnił też, że wystąpił do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi o klasyfikację. Z odpowiedzi wynikało, że usługi mieszczą się w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): wykonywanie robót murarskich zabezpieczających pęknięcia przewodów kominowych - PKWiU 45.25.50-00.00 Poboty murarskie; naprawa oraz remont przewodów kominowych łącznie z ich przebudową - PKWiU 45.25.62-00.90 Roboty budowlane specjalistyczne, pozostałe; kontrola stanu technicznego, czyszczenie i udrażnianie przewodów i podłączeń kominowych - PKWiU 74.70.15-00.00 Usługi czyszczenia pieców i kominów. W jego ocenie, ponieważ usługi związane są głównie z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo do 31 grudnia 2007 r. stosować obniżoną 7-proc. stawkę VAT.

UZASADNIENIE

Ponieważ odpowiedź organów podatkowych była negatywna, podatnik zaskarżył interpretację do WSA. I sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

Jak zauważył sąd skarżący, przytaczając słownikowe znaczenie pojęcia konserwacji, jako utrzymywanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem, zniszczeniem lub zepsuciem oraz powołując się na par. 3 pkt 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, twierdzi, że wyżej opisany zespół czynności należy uznać za roboty konserwacyjne w rozumieniu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Organy podatkowe nie kwestionują, że usługi wykonywane przez skarżącego stanowią konserwację przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych. Jednak w ich ocenie, zaklasyfikowanie tych usług do grupowania PKWiU 74.70.15-00.00 Usługi czyszczenia pieców i kominów wyklucza możliwość objęcia niższą stawką VAT.

W ocenie sądu, gdyby posługiwać się systematyką PKWiU, rzeczywiście należałoby dojść do wniosku, że usługi wykonywane przez skarżącego nie są robotami budowlanymi w rozumieniu klasyfikacji statystycznej, jaką jest PKWiU. Jednak rację ma skarżący, że zarówno przepis określający zakres przedmiotowy usług podlegających w okresie do 31 grudnia 2007 r. opodatkowaniu według stawki w wysokości 7 proc., jak i art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, nie odwołują się do klasyfikacji statystycznych. Nie ma więc jednoznacznych wskazań, które nakazywałyby odczytywać znaczenie pojęć - robót budowlano-montażowych, remontów oraz robót konserwacyjnych w kontekście PKWiU. Dlatego, chcąc wyjaśnić znaczenie tych pojęć, należy sięgnąć w pierwszej kolejności do przepisów prawa budowlanego. A w razie konieczności posłużyć się również wykładnią językową, a więc znaczeniem tych pojęć na gruncie języka polskiego. W tym ujęciu czynności wykonywane przez skarżącego i polegające, m.in. na kontroli stanu technicznego przewodów i połączeń kominowych, ich czyszczeniu, doszczelnianiu, udrażnianiu należy uznać za roboty konserwacyjne, którym to pojęciem posłużono się w spornych przepisach.

W załącznikach normodawca, określając rodzaje i tym samym zakres wskazanych tam usług podlegających czy to zwolnieniu od podatku, czy też opodatkowaniu według preferencyjnych stawek, w zdecydowanej większości przypadków odwołuje się do klasyfikacji statystycznej - PKWiU. Następuje to poprzez wskazanie określonego symbolu tej klasyfikacji odnoszącego się do jej poszczególnych działów, kategorii czy też podkategorii obejmujących wymienione w nich usługi, bądź też poprzez zamieszczenie symbolu ex oznaczającego, iż dana regulacja dotyczy tylko niektórych spośród usług wymienionych w danym grupowaniu PKWiU.

Tak skonstruowanych przepisów jest zdecydowana większość i we wszystkich tych przypadkach nie ulega wątpliwości, że chcąc określić zakres usług podlegających np. opodatkowaniu preferencyjną stawką podatkową, należy kierować się klasyfikacją danej usługi w systemie statystycznym. Są jednak i takie przepisy, w których normodawca, określając zakres ich stosowania, świadomie zrezygnował z kryterium klasyfikacji w systemie statystycznym wymienionych w nich usług bądź poprzez zamieszczenie adnotacji: bez względu na symbol PKWiU, bądź poprzez brak jakiegokolwiek odesłania do tej klasyfikacji. Do tej grupy przepisów należy, zdaniem sądu, również art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Gdyby intencją ustawodawcy było objęcie zakresem zastosowania tego przepisu jedynie usług klasyfikowanych w dziale 45 PKWiU Roboty budowlane, to nic nie stało na przeszkodzie, aby taki sposób regulacji przyjąć. Jeżeli jednak tego nie uczyniono, to w sytuacji, gdy istnieją podstawy do uznania wykonywanych przez skarżącego usług jako robót konserwacyjnych. Zwłaszcza, że wykonywane są one w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W ocenie sądu okoliczność, że usługi te klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 74.70.15-00.00 jako usługi czyszczenia pieców i kominów, nie stanowi przeszkody do objęcia ich preferencyjną stawką.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 lutego 2007 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 3990/06, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA