Mimo że 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozliczeniu za 2006 rok przekazania tej darowizny trzeba dokonać na dotychczasowych zasadach. Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie od rozliczeń podatkowych za 2007 rok, o czym szerzej w dalszej części opracowania. Takie stosowanie ustawy zakładają przepisy przejściowe do ostatniej nowelizacji ustawy o PIT.
Wpłaty tylko na pożytek publiczny
Analizując przepisy o przekazywaniu darowizn na pożytek publiczny, warto zacząć od tego, że jeszcze nie minął czas na dokonanie wpłaty 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przypadku rozliczenia za 2006 rok wpłaty można dokonywać w terminie od 1 maja 2006 r. do dnia złożenia zeznania za 2006 rok, nie później niż do 30 kwietnia 2007 r. dla PIT-36 i PIT-37. Podatnicy ryczałtu mogli dokonać tej darowizny do 31 stycznia 2007 r. Tego dnia bowiem upłynął termin rozliczenia rocznego ryczałtowców na formularzu PIT-28. Zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego za 2006 rok zmniejsza się, jeżeli podatnik najpóźniej do 30 kwietnia 2007 r. dokona darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym miejscu trzeba więc wyjaśnić, jakie organizacje mają status organizacji pożytku publicznego. Odpisu od podatku mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne i tylko na rzecz organizacji, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego i są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Warunkiem jest również faktyczne dokonanie wpłaty na konto takiej organizacji.
 PRZYKŁAD Darowizna na klub sportowy Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i, składając zeznanie roczne za 2006 rok, zamierza przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ze względu na zajęcia pozalekcyjne swoich dzieci wybrał Uczniowski Klub Sportowy, który działa w oparciu o wpis do rejestru prowadzonego przez starostę powiatu. Czy podatnik może takiej organizacji przekazać 1 proc. swojego podatku? W interpretacji Urzędu Skarbowego w Chodzieży z 8 marca 2005 r. (nr PB415-3/05) wyjaśniono, że Uczniowski Klub Sportowy prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego. Zatem Uczniowski Klub Sportowy nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, a wpłata na jego rzecz 1 proc. podatku należnego nie będzie spełniała przesłanek koniecznych do skorzystania z ulgi podatkowej.
 PRZYKŁAD Darowizna na partię Podatnik w rozliczeniu za 2006 rok chciałby przekazać 1 proc. swojego należnego podatku na rzecz partii, którą założyła jego żona. Partia żony pomaga miejscowym domom dziecka i osobom potrzebującym, dlatego też podatnik stwierdził, że ma prawo przekazania darowizny na rzecz takiej partii. Trzeba podkreślić, że partia nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego. Podatnik ma prawo przekazać darowiznę na rzecz takiej partii, ale takiej darowizny nie uwzględni w zeznaniu rocznym. Wszystko dlatego, że partie polityczne nie mogą być organizacjami pożytku publicznego, a tylko na tego typu instytucje można przekazać 1 proc. podatku.
Status organizacji pożytku publicznego otrzymują instytucje, które m.in. niosą pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzą działalność charytatywną, podtrzymują tradycje narodowe, wspierają rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomagają chronić i promować zdrowie, prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje takie, muszą również spełnić dodatkowe wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania (patrz ramka: zadania organizacji pożytku publicznego). Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: ■ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; ■ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Jednak statusu organizacji pożytku publicznego nie mają: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, a majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki, fundacje utworzone przez partie polityczne, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.).
Ulga w wysokości 1 proc.
Przekazując darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, niektórzy podatnicy być może chcieliby przekazać kwotę większą niż 1 proc. należnego podatku. Oczywiście mają do tego prawo. Jednak w zeznaniu podatkowym będzie można uwzględnić jedynie odpis w wysokości właśnie 1 proc. Zmniejszenie nie może bowiem przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, i równocześnie nie może być wyższe niż kwota stanowiąca 1 proc. podatku należnego, wykazanego w zeznaniu za 2006 rok. Trzeba tu przypomnieć, że z wymienionego odliczenia nie mogą w rozliczeniu za 2006 rok skorzystać podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z tego tytułu opłacający podatek liniowy, o którym mowa jest w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składający zeznanie podatkowe PIT-36L. To jednak się zmieni. Podatnicy podatku liniowego taką darowiznę będą mogli przekazać już w rozliczeniu za 2007 rok. Zmniejszenie podatku obejmuje wpłaty dokonane od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania. Czyli wpłaty darowizny można dokonać najpóźniej 30 kwietnia 2007 r., gdyż wtedy upływa termin na rozliczenie dochodów uzyskanych w 2006 roku. Podsumowując, zmniejszenie nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty oraz kwoty stanowiącej 1 proc. podatku należnego, wykazanego w składanym zeznaniu podatkowym. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Potrzebny dowód wpłaty
1 proc. podatku można uwzględnić w zeznaniu podatkowym, jeżeli po pierwsze, zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Zatem wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w okresie od 1 maja 2006 r. do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego, czyli dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej do dnia 30 kwietnia 2007 r. Trzeba podkreślić, że wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego musi być dokonana przed dniem złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy.
WAŻNE

Przekazując 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Z takiego dowodu wpłaty muszą wynikać w szczególności: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Po drugie, przekazane darowizny nie zostały odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ważne jest również to, że dokumentów będących podstawą skorzystania z omawianego odliczenia, a wiec dowodu wpłaty, podatnik nie musi załączać do składanego zeznania podatkowego, lecz powinien je przechowywać wraz z pozostałymi dokumentami, na podstawie których sporządził zeznanie podatkowe, do dnia przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. Oznacza to, że dokonując wpłaty 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego np. w kwietniu 2007 r. dowód wpłaty trzeba przechowywać do końca 2012 roku. W przypadku zwrotu dokonanej wpłaty organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi kwocie wpłaty, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
Nowe zasady przekazania darowizny
Jak już wspominałam, w rozliczeniu za 2007 rok przekazywaniem 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie zajmował się naczelnik urzędu skarbowego, a nie podatnik. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Zatem w zasadach przekazywania omawianej darowizny od przyszłego roku zajdą znaczące zmiany. Przede wszystkim czynności tej dokona urząd skarbowy a nie podatnik. Podatnik będzie musiał jedynie w zeznaniu podatkowym, w odpowiedniej rubryce wskazać organizację, na rzecz której chce przekazać pieniądze. Ważne jest to, że wskazać będzie można tylko jedną organizację. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego będzie następować poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli podatnik wypełni tę część zeznania, będzie to traktowane na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie 1 proc. podatku. Przekazania darowizny na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zatem, jeśli podatnik złoży zeznanie podatkowe za 2007 rok ostatniego dnia, czyli 30 kwietnia 2008 r., wskazując w nim organizację pożytku publicznego, którą chce obdarzyć swoim podatkiem, urząd w ciągu trzech miesięcy przekaże pieniądze. Ostatnim dniem na przekazanie podatku będzie w tym przypadku 30 lipca 2008 r.
WAŻNE

Podatnik na dokonaniu wpłaty 1 proc. podatku ani nie zyskuje, ani nie traci. Skorzystają jedynie organizacje, na rzecz których przekazana zostanie taka darowizna.
Naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania. Oznacza to, że każdy podatnik, który spóźni się ze złożeniem zeznania podatkowego (dla rozliczenia za 2007 rok spóźnienie będzie oznaczać złożenie zeznania po 30 kwietnia 2008 r.) i wskaże w nim organizację, której chce przekazać 1 proc. podatku, urząd skarbowy pieniędzy nie przekaże. Ważne jest również to, że w terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. W wykazie tym nie będą uwzględniane organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 6 KROKÓW jak przekazać 1 proc. podatku w rozliczeniu za 2006 rok radzi Izba Skarbowa w Szczecinie 1 Znajdź organizację pożytku publicznego Listę organizacji znajdziesz: w serwisie internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl; poprzez wyszukiwarkę podmiotów organizacji pożytku publicznego: www.opp.ms.gov.pl; na stronach internetowych: www.jedenprocent.pl, www.baza.pozytek.ngo.pl. 2 Oblicz należny podatek Aby wiedzieć, jaką darowiznę można przekazać, trzeba wypełnić roczne zeznanie za 2006 rok i obliczyć podatek należny. 3 Oblicz 1 proc. podatku Po obliczeniu podatku należnego trzeba obliczyć 1 proc. tego podatku. O taką kwotę będzie można bowiem pomniejszyć należny podatek. 4 Dokonaj wpłaty na rachunek bankowy wybranej organizacji Aby darowiznę wykazać w zeznaniu rocznym, trzeba najpierw dokonać jej wpłaty na rachunek wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie można najpierw wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym zeznania, a potem dopiero wpłacić darowiznę. Na dowodzie wpłaty warto zaznaczyć, że jest to wpłata 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 5 Wypełnij zeznanie Wypełniając zeznanie wpisz w dziale Obliczenie zobowiązania podatkowego – w rubryce Kwota 1 proc. zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (w PIT-36 jest to pozycja 179, a w PIT-37 pozycja 111) kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niż 1 proc. podatku należnego, czyli kwotę z pozycji 178 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37. Pamiętaj o jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 6 Złóż zeznanie Po wypełnieniu PIT za 2006 rok trzeba złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym. Nie trzeba do niego dołączać dowodu wpłaty darowizny. Trzeba jednak zachować go do ewentualnej kontroli podatkowej.
PODATNIKU, PAMIĘTAJ!

■ O przeznaczeniu wpłaty decydujesz sam. W tym roku to ty dokonujesz wyboru organizacji pożytku publicznego i sam wpłacasz pieniądze na jej konto. ■ Tylko wpłaty dokonane między 1 maja 2006 r. a złożeniem Twojego zeznania (nie później niż do 30 kwietnia 2007 r.) pomniejszają podatek. ■ Ponieważ to na Tobie spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (czyli czy posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego), więc przed dokonaniem wpłaty sprawdź wybraną przez siebie organizację (w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). ■ Nie możesz pomniejszać podatku o wpłaty na rzecz organizacji, które zajmują się wytwarzaniem: wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Obowiązek sprawdzenia takich informacji spoczywa na tobie.
ZADANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje zadania w zakresie: ■ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ■ zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; ■ działalności charytatywnej; ■ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ■ działalności na rzecz mniejszości narodowych; ■ ochrony i promocji zdrowia; ■ działania na rzecz osób niepełnosprawnych; ■ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; ■ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; ■ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; ■ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ■ nauki, edukacji, oświaty i wychowania; ■ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ■ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ■ upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ■ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ■ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; ■ upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; ■ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ■ ratownictwa i ochrony ludności; ■ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; ■ upowszechniania i ochrony praw konsumentów; ■ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ■ promocji i organizacji wolontariatu; ■ działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wymienionym zakresie. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez organy administracji publicznej, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.
Izba Skarbowa w Gdańsku o 1 proc. podatku w rozliczeniu za 2006 rok

1. Decyzję podejmuje podatnik O przeznaczeniu wpłaty 1 proc. podatku decyduje sam podatnik. Oznacza to, że wpłaty musi dokonać indywidualnie, nie może tego uczynić za niego urząd skarbowy. 2. Wpłata w określonym terminie Odliczeniu podlegają wpłaty dokonane od 1 maja roku, którego dotyczy zeznanie, do dnia jego złożenia, ale nie później niż do upływu terminu składania zeznań za dany rok, czyli dokonane w okresie od 1 maja 2006 r. do 30 kwietnia 2007 r. 3. Tylko dla organizacji pożytku publicznego Wpłata musi być dokonana tylko na rzecz organizacji działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, tzn. status organizacji pożytku publicznego musi być oficjalnie potwierdzony w sposób przewidziany w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Na podatniku spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy organizacja ma oficjalnie potwierdzony status organizacji pożytku publicznego. Lista organizacji dostępna jest: w serwisie internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, poprzez wyszukiwarkę podmiotów organizacji pożytku publicznego: www.opp.ms.gov.pl, na stronie internetowej: www.baza.pozytek.ngo.pl. 4. Najpierw wpłata, potem odliczenie Wpłata musi być dokonana przed złożeniem zeznania, wyłącznie na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. 5. Potrzebny dowód wpłaty Z dowodu wpłaty musi wynikać w szczególności: imię i nazwisko, adres wpłacającego, kwota wpłaty oraz nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. 6. Odliczeniu podlega tylko 1 proc. podatku Kwota pomniejszenia podatku nie może przekroczyć wartości kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu. 7. 1 proc. tylko w zeznaniu rocznym Zmniejszenia można dokonać tylko w zeznaniu rocznym, wobec tego pragnący skorzystać z tego uprawnienia nie może poprzestać na rocznym rozliczeniu podatku dochodowego dokonanym przez płatnika (zakład pracy, ZUS, KRUS). W takim przypadku podatnik musi sam złożyć zeznanie. Zmniejszenie podatku o 1 proc. nie będzie miało zastosowania, jeżeli kwota dokonanej w 2006 roku wpłaty została uprzednio odliczona od dochodu przed opodatkowaniem jako darowizna przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego bądź innych podmiotów uprawnionych do otrzymania takiej darowizny.
Izba Skarbowa w Olsztynie o 1 proc. podatku w rozliczeniu za 2007 rok

1. Nowe przepisy Począwszy od zeznania podatkowego składanego za 2007 rok przekazywanie 1 proc. podatku należnego jest uregulowane w przepisach art. 45 ust. 5c-5g ustawy o PIT, a zmniejszenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało uregulowane w art. 21 ust. 3a-3d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 2. Darowiznę przekaże naczelnik urzędu Zasadnicza różnica w zastosowaniu odliczenia 1 proc. podatku, w stosunku do lat 2004-2006, polega na tym, że podatnik nie będzie już samodzielnie dokonywał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, lecz na jego wniosek załączony do zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37 wpłaty dokona właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazywał będzie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 3. Darowizna tylko dla organizacji pożytku publicznego Podobnie, jak w rozliczeniu za 2006 rok również przekazując 1 proc. podatku w rocznym PIT za rok 2007 darowiznę taką będzie można przekazać tylko organizacjom pożytku publicznego. Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego ogłaszał będzie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w terminie do końca roku podatkowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości. W wykazie tym nie będą uwzględnione organizacje prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 4. Podatnik musi złożyć wniosek Podatnik będzie mógł wyrazić wolę przekazania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nawet poprzez samo wskazanie w zeznaniu podatkowym wybranej organizacji, wymienionej w wykazie, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas takie zachowanie podatnika zostanie potraktowane na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie 1 proc. podatku. 5. Pieniądze zostaną przekazane w ciągu trzech miesięcy Przekazania kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Bezwzględnym warunkiem dokonania przekazania 1 proc. jest jednak złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania, tj. PIT-37, PIT-36 – 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym, PIT-28 – 31 stycznia następnego roku.