Czy liniowiec może stosować kwartalną zaliczkę Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z kwartalnej formy wpłaty zaliczek? Tak Prawo do zaliczki kwartalnej mają też podatnicy, którzy opodatkowują swoją działalność podatkiem liniowym pod warunkiem jednak, że są małymi podatnikami albo podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik spełnia warunki do uznania za małego podatnika nie będzie problemu ze skorzystaniem z zaliczek kwartalnych. Trzeba przypomnieć, że zgodnie z definicją małego podatnika jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 tys. euro. Żeby sprawdzić, czy podatnik nie przekroczył limitu, należy przeliczyć kwotę wyrażoną w euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Jeżeli podatnik spełnia warunki do płacenia zaliczki kwartalnej, powinien złożyć szybko zawiadomienie na piśmie. Termin upływa 20 lutego. Po tym terminie wybór będzie bezskuteczny. Tylko podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 3g i 3h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy biegły musi sam płacić zaliczki Jestem biegłym. Od czasu do czasu organy administracji zlecają mi wykonanie określonych czynności. Czy w związku z tym ciążą na mnie jakieś obowiązki. Słyszałem, że nie trzeba składać deklaracji miesięcznych. Tak Mimo że od początku 2007 roku zlikwidowano obowiązek przesyłania do urzędów deklaracji miesięcznych, to obowiązek wpłaty zaliczek pozostał w zasadzie bez zmian. W przypadku podatnika, jeżeli dochód został osiągnięty bez pośrednictwa płatnika będzie konieczne płacenie zaliczek miesięcznych. Zgodnie z przepisami obowiązek wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy bez wezwania urzędu skarbowego mają podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy oraz z określonych rodzajów działalności wykonywanej osobiście. Między innymi chodzi tu o dochody z działalności osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności. Będą to zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym. Podatnicy uzyskujący takie dochody muszą wpłacać zaliczkę miesięczną w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany. Jeżeli jest to zaliczka za grudzień podatnik może ją zapłacić w terminie do złożenia zeznania podatkowego, tj. 30 kwietnia. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 1a i ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
OBOWIĄZKI PODATNIKÓW

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną zaliczkę, muszą: ■ do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy, ■ stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy, ■ wpłacać zaliczki w określonych terminach tj. za okres od stycznia do listopada do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczkę za grudzień wpłaca się w terminie do 20 grudnia roku podatkowego, ■ dokonać rocznego rozliczenia podatku za rok podatkowy.
Czy o rezygnacji poinformować urząd skarbowy W 2006 roku prowadziłem działalność gospodarczą. Wybrałem uproszczoną formę płacenia zaliczek. W 2007 roku postanowiłem to zmienić. Czy muszę złożyć jakieś oświadczenie? Tak Uproszczona forma płatności zaliczek jest korzystna dla wielu osób. Jednak jest to prawo, a nie obowiązek podatnika. W związku z tym to podatnik decyduje, czy chce skorzystać z tej formy, a także czy chce z niej zrezygnować. Zarówno wybór uproszczonej zaliczki, jak i rezygnacja z niej musi odbyć się zgodnie z przepisami. Oznacza to, że do skutecznego wyboru, jak i rezygnacji konieczne jest powiadomienie urzędu skarbowego. Co więcej, o tym fakcie podatnik musi poinformować urząd skarbowy na piśmie w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Po złożeniu oświadczenia podatnik musi stosować uproszczoną formę płatności przez cały rok podatkowy. Zgodnie z przepisami zawiadomienie dotyczy lat następnych. W praktyce oznacza to, że podatnik dla skutecznej rezygnacji ze stosowania tej formy zaliczki musi poinformować urząd. Aby zatem podatnik mógł zacząć płacić zaliczki w innej formie, musi do 20 lutego zawiadomić o rezygnacji na piśmie swojego naczelnika urzędu skarbowego. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 6b-6d ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy można utracić prawo do zwolnienia W ubiegłym roku korzystałam z kredytu podatkowego. W tym roku musiałam zlikwidować działalność. Czy to prawda, że straciłam prawo do kredytu i będę musiała go zwrócić? Tak Ustawodawca wskazał jasno sytuacje, w których podatnik korzystający ze zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczek traci do tego prawo. Między innymi dotyczy to osób, które odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych zlikwidowały działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami. Przepisy przewidują też określone konsekwencje takiego faktu. Sposób postępowania zależy jednak od tego, kiedy podatnik stracił prawo do kredytu. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia w okresie między 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia muszą złożyć zeznanie w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia. Muszą też zapłacić podatek. W tym przypadku nie nalicza się jednak odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 7g i ust. 7i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy każdy może korzystać z kredytu podatkowego Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem ostatnio o tzw. kredycie podatkowym. Czy mogę z niego skorzystać i na czym on polega? Nie Niestety, prawo do kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dotyczy tylko podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawca zastrzegł, że podatnik rozpoczynający po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej to osoba, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. W przypadku podatnika skorzystanie z kredytu podatkowego uniemożliwia fakt prowadzenia działalności od kilku lat. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 7a i ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy zawsze można płacić uproszczone zaliczki Od trzech lat moja działalność gospodarcza przynosi straty. W tym roku przewiduję jednak znaczną poprawę tej sytuacji. Żeby jeszcze bardziej zabezpieczyć rozwój firmy, chcę skorzystać z uproszczonej formy zaliczek. Czy mogę z niej skorzystać? Nie Niestety, w przypadku podatnika będzie to niemożliwe. Zgodnie z przepisami osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie. Polega to na tym, że płacą zaliczkę w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym. Jednak podstawą wyliczenia zaliczek jest dochód z działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu rocznym. Chodzi tu albo o kwoty wynikające z zeznania złożonego w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo z zeznania za rok podatkowy poprzedzający dany rok podatkowy o dwa lata. Dochód z zeznania za dwa lata wstecz podatnik wykorzystuje wtedy, gdy w zeznaniu rocznym za rok wstecz podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazał dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł. Jeżeli w zeznaniu za dwa lata wstecz podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł, wpłaty zaliczek w formie uproszczonej są niemożliwe. Z tego powodu podatnik nie będzie mógł skorzystać z uproszczonej formy zaliczki. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).