Podmioty (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – EPE, spółki akcyjne – AE lub SA, oraz joint-ventures) będące rezydentami w Grecji, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od całości osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Z kolei nierezydenci podlegają w Grecji opodatkowaniu wyłącznie w zakresie dochodu osiągniętego w tym państwie. Jak wyjaśnia Izabela Andrzejewska, konsultant w Ernst & Young rezydentem jest podmiot, którego miejsce zarządzania albo zarejestrowana siedziba znajduje się w Grecji. - Opodatkowaniu podlegają również przedsiębiorstwa zagraniczne, jeżeli posiadają na terytorium Grecji stały zakład lub oddział, w odniesieniu do przychodów tych zakładów czy oddziałów – tłumaczy Izabela Andrzejewska.
Umowa międzynarodowa
Dla polskich przedsiębiorców planujących prowadzić działalność w Grecji istotne znaczenie będzie miała umowa z 20 listopada 1987 r. podpisana między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Atenach (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 524; dalej: umowa).
STAWKI PODATKU

Stawka CIT w Grecji wynosi 25 proc. Spółki greckie i zagraniczne posiadające prawo własności lub użytkowania nieruchomości położonych w Grecji, podlegają dodatkowemu podatkowi ze stawką 3 proc. Dla niektórych podmiotów istnieją zwolnienia od dodatkowego podatku.
– Zgodnie z umową, polski przedsiębiorca będzie miał zakład w Grecji, jeżeli będzie tam miał stałą placówkę, za pomocą której będzie wykonywał całkowicie lub częściowo swoją działalność. Określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych – wyjaśnia Sylwia Migdał, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young. Jednocześnie podkreśla, że budowę lub montaż albo prace instalacyjne uważa się za zakład tylko wtedy, gdy okres ich prowadzenia przekracza 9 miesięcy. Budowę lub montaż prowadzone w celu wydobycia bogactw naturalnych uważa się za zakład, jeżeli okres ich prowadzenia przekracza 3 miesiące. Eksperci Ernst&Young wskazują także, że nie zawsze posiadanie stałej placówki jest równoznaczne z posiadaniem zakładu dla celów greckiego podatku dochodowego. Zakład nie powstanie, jeżeli placówka będzie miała charakter wyłącznie przygotowawczy lub pomocniczy (będzie służyła na przykład wystawianiu, składowaniu czy wydawaniu dóbr czy też utrzymywaniu ich zapasów).
Koszty uzyskania
Z informacji Izabeli Andrzejewskiej wynika, że koszty uzyskania przychodu podlegają odliczeniu zgodnie z greckim prawem podatkowym. - Za koszty uzyskania przychodu uważa się w Grecji, podobnie jak w Polsce, wydatki poniesione w związku z nabyciem, utrzymaniem i zabezpieczeniem źródeł przychodu – dodaje nasza rozmówczyni.
JAK ROZLICZYĆ STRATY PODATKOWE

Straty podatkowe mogą pomniejszać dochód opodatkowany uzyskiwany przez podatników przez 5 kolejnych lat ich działalności, bez ograniczenia wysokości rozliczenia w jednym roku. Greckie prawo podatkowe nie daje podatnikom możliwości rozliczania straty podatkowej wstecz.
Jej zdaniem co ciekawe, odsetki są zaliczane do kosztów podatkowych w momencie ich naliczenia, a nie faktycznej zapłaty. Dodatkowo oddziały zagranicznej spółki mogą zaliczać koszty operacyjne alokowane przez zagraniczną centralę. Takie koszty nie mogą jednak przekroczyć 5 proc. ogólnych kosztów administracyjnych poniesionych przez oddział na terenie Grecji.
Podatek u źródła
Przy wypłacie dywidend przez greckie spółki są one wypłacane z opodatkowanego zysku, i żaden kolejny podatek, ani na poziomie spółki ani na poziomie udziałowców, nie jest od nich pobierany. – Dywidendy otrzymywane od przedsiębiorstw zagranicznych co do zasady podlegają opodatkowaniu u źródła standardową stawką w wysokości 20 proc.. Podatek ten jest później zaliczany na poczet podatku wynikającego z rocznego rozliczenia. Zgodnie z polsko – grecką umową podatek pobierany od odsetek i należności licencyjnych nie może przekroczyć 10 proc. – argumentuje Sylwia Migdał.
Spółki zależne
Grecja implementowała unijną dyrektywę w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich UE. Jak tłumaczyła Sylwia Migdał na mocy nowych przepisów greckie spółki dominujące są uprawnione do skorzystania z kredytu podatkowego w wysokości podatku u źródła zapłaconego przez jej spółkę zależną z siedzibą w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej pod warunkiem, że wysokość kredytu nie przekroczy greckiego podatku należnego od takiego dochodu. Taka sama możliwość przysługuje w odniesieniu do zysków wypłacanych przez spółki zależne z kolejnego poziomu powiązania kapitałowego (spółki – wnuczki), przy spełnieniu określonych prawem warunków.
GRUPY SPÓŁEK

Spółki dominujące i zależne nie mogą łączyć dochodów i strat w ramach utworzonej przez siebie grupy spółek. Wszystkie przedsiębiorstwa są opodatkowane osobno.
- Na mocy greckich przepisów prawa podatkowego możliwe jest również skorzystanie z tzw. pośredniego kredytu podatkowego. Spółki otrzymujące dywidendy od spółek powiązanych kapitałowo z innych państw członkowskich (spółek zależnych bezpośrednio i pośrednio) mogą odliczyć, pod pewnymi warunkami, podatek zapłacony przez te spółki od dochodu rozdystrybuowanego w formie dywidendy – dodaje nasza rozmówczyni.
Zyski kapitałowe
Zyski ze sprzedaży udziałów spółek notowanych na giełdzie prowadzących pełną księgowość (czyli wszystkich greckich spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw i innych dużych podmiotów) są zwolnione z podatku, pod warunkiem że zyski te są alokowane na specjalną rezerwę, która może być wykorzystana tylko na odpisywanie przyszłych strat ze sprzedaży albo rewaloryzacji papierów dłużnych. Eksperci Ernst&Young wskazują, że rezerwa ta jest opodatkowana, jeżeli podlega dystrybucji lub konwersji na kapitał. Straty przekraczające tę rezerwę nie mogą być rozliczane jako odliczenia od dochodu opodatkowanego, ale powinny być przeniesione na następny okres i potrącone z przyszłymi zyskami osiągniętymi ze zbycia udziałów.
Szersza perspektywa Zwrot greckiego VAT Polski przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Grecji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą może starać się o odzyskanie greckiego VAT. Dotyczy to jednak tylko przedsiębiorców, którzy nie posiadają w Grecji siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności i nie podejmują działalności opodatkowanej w Grecji. Wniosek o zwrot podatku wymaga wypełnienia specjalnego formularza „ 015” udostępnianego przez greckie władze podatkowe. Limity 200 euro – minimalna kwota zwrotu VAT za okres 3 -miesięczny lub dłuższy. 25 euro – minimalna kwota zwrotu VAT za okres roczny lub krótszy niż 3 miesiące Wnioski należy kierować na adres: Hellenic Republic Ministry of Finance Directorate Genaral for Taxation Directorate 14 – VAT, Sina 2-4 GR-10672 Athens, Greece