Zaliczki kwartalne to wygodny sposób regulowania należności podatkowych. Jednak nie każdy przedsiębiorca może z niego skorzystać. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zaliczki kwartalne może wybrać podatnik prowadzący działalność gospodarczą będący małym podatnikiem oraz podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22k ust. 11. W tym ostatnim przypadku chodzi tu o podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej, a także gdy taką działalność prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Prawo do zaliczki kwartalnej mają też podatnicy, którzy opodatkowują działalność podatkiem liniowym. Jest tylko jeden warunek: muszą być małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem skorzystania z zaliczki kwartalnej jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym. Zaliczka kwartalna jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. W związku z tym to on decyduje, czy chce z niej skorzystać. Zawiadomienie na piśmie o wyborze tej formy opłacania zaliczek trzeba złożyć do dnia 20 lutego roku podatkowego. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Wiąże się z tym konieczność złożenia kolejnego zawiadomienia o rezygnacji z zaliczek kwartalnych.