Od tego roku do ustawy o PIT wprowadzono możliwość opłacania zaliczek raz na kwartał, po uprzednim zawiadomieniu o tym urzędu skarbowego. Zaliczki od I do III kwartału roku podatkowego uiszcza się do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał uiszcza się w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, do 20 grudnia. Podatnik będzie więc wpłacał zaliczki do 20: kwietnia, lipca, października i grudnia.