Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską zasady korzystania z ulgi odsetkowej w przypadku małżeństw. Ulgę tę wykreśliła ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588). Niemniej podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt lub wzięli pożyczkę do końca 2006 roku, mają zagwarantowane prawa nabyte i mogą kontynuować odliczenia do końca 2027 roku. Jak tłumaczy MF, zgodnie z uchylonym art. 26b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dalsze regulacje mówią, że odliczenie stosuje się pod warunkiem, że kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. oraz że podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na jeden z wymienionych w ustawie celów mieszkaniowych. Z kolei, jak wynikało z art. 26b ust. 8 ustawy, maksymalna kwota wydatków, którą podatnik może uwzględnić przy dokonywaniu zmniejszenia podstawy opodatkowania, dotyczy obojga małżonków. Małżonkom przysługuje jeden łączny limit odliczenia. Według resortu finansów argumenty te świadczą o tym, że omawiana ulga odsetkowa zastąpiła tzw. dużą ulgę budowlaną, która została uchylona z początkiem 2002 roku. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów odliczenie więc dotyczy odsetek od kredytów (pożyczek) zaciągniętych od 2002 roku oraz podatników, którzy nie korzystali z dużej ulgi budowlanej. W przypadku obu wymienionych odliczeń małżonkom przysługiwał jeden limit. Dlatego postanowienia dotyczące ulgi odsetkowej zawierają zastrzeżenie, iż ulga ta przysługuje małżonkom, o ile żona oraz mąż nie korzystali z dużej ulgi budowlanej. Brak zastrzeżenia dawałby przywileje grupie podatników będących w związku małżeńskim, w którym żona lub mąż (także przed zawarciem małżeństwa) skorzystali uprzednio z dużej ulgi budowlanej.
Małżonkowie mieli prawo do zlikwidowanej od 1 stycznia ulgi odsetkowej, pod warunkiem że mąż oraz żona nie korzystali wcześniej z dużej ulgi budowlanej