Stwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6846/12). Resort wskazał, że tego rodzaju umowy zaliczane są do odpłatnych czynności prawnych, co wynika również z orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. wyrok NSA z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1101/10). Odpłatność oznacza, że każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową. Przy umowie o dożywocie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W efekcie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Istotne jest, że podatek wystąpi, jeśli odpłatne zbycie nieruchomości jest dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

MF zwróciło uwagę, że ustawodawca posłużył się pojęciem „odpłatne zbycie”, nie zawężając katalogu odpłatnych czynności prawnych, w wyniku których dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, jedynie w stosunku do umowy sprzedaży czy zamiany.

Resort wyjaśnił również, że umowa o dożywocie ma charakter umowy wzajemnej, polegającej na tym, że obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. Charakterystyczną cechą takiej umowy jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym. Oznacza to, że świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego.