Poinformowało o tym MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6239/12). Nie ma przy tym znaczenia, czy pełnomocnictwo było wcześniej złożone w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. W aktach zawsze musi być dokument, z którego wynika umocowanie do działania w konkretnej sprawie w imieniu strony. Pełnomocnictwo powinno być więc dołączone do akt postępowania podatkowego wszczętego w danej sprawie. Natomiast wszczęcie postępowania przed organem odwoławczym następuje w momencie wpływu odwołania do tego organu. Zdaniem MF, jeżeli do akt postępowania odwoławczego pełnomocnictwo zostało złożone, to dla jego skuteczności ewentualna zmiana siedziby organu odwoławczego nie miałaby żadnego znaczenia.

Zdaniem resortu idea wprowadzenia do Ordynacji podatkowej przepisów umożliwiających stosowanie w sprawach podatkowych pełnomocnictw ogólnych, bez potrzeby ich każdorazowego przedkładania do akt konkretnej sprawy, jest kierunkowo słuszna. Resort przyznaje, że brak możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego, wyrażony obowiązkiem załączania do akt każdej sprawy pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa, stanowi pewną niedogodność dla strony postępowania oraz prowadzi do sporów proceduralnych z organami podatkowymi.

Aktualnie w Ministerstwie Finansów trwają prace analityczne mające na celu przygotowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych (wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych przewiduje też projekt założeń trzeciej ustawy deregulacyjnej – przyp. red.).

Skuteczne wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga nie tylko opracowania propozycji zmian legislacyjnych, lecz także stworzenia informatycznych fundamentów dla efektywnego wdrożenia instytucji pełnomocnictw ogólnych w postępowaniach przed organami podatkowymi.