Obecnie polski organ nadzoru publicznego – Komisja Nadzoru Audytowego – nie stosuje wymogu rejestracji dla tych podmiotów w odniesieniu do sprawozdań za lata obrotowe, rozpoczynające się w okresie od 2 lipca 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Takie działanie jest wynikiem decyzji Komisji Europejskiej z 19 stycznia 2011 r.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że okres przejściowy został przyznany, by umożliwić ocenę funkcjonowania we wspomnianych państwach trzecich i terytoriach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji, dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Po zakończeniu prac w tym zakresie Komisja Europejska wraz z państwami UE podejmie decyzję co do dalszego postępowania. Możliwe rozstrzygnięcia wobec wybranych państw trzecich i terytoriów trzecich mogą obejmować opcje: przedłużenie okresu przejściowego, uznanie jako równoważne lub stosowanie pełnego reżimu rejestracji.