Dorywcze wakacyjne prace często świadczone są na podstawie umów-zleceń lub o dzieło. Taka forma współpracy może mieć różne konsekwencje podatkowe, w zależności od wartości wynagrodzenia. Należności z takich umów – jako działalność wykonywana osobiście – podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, czyli według obowiązującej skali podatkowej, ale nie zawsze. Drobne umowy rozlicza się zryczałtowanym PIT w wysokości 18-proc.

Agnieszka Sakowska, ekspert podatkowy w ECDDP, tłumaczy, że ta forma opodatkowania ma zastosowanie, gdy spełnione są trzy warunki: podatnik zawarł umowę na wykonanie określonych czynności, nie jest on pracownikiem zleceniodawcy, a kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł. Chodzi tu o kwotę brutto, gdyż zasady zryczałtowanego opodatkowania wykluczają możliwość pomniejszenia przychodu o koszty oraz ewentualne składki ubezpieczeniowe. Limit kwotowy odnosi się do pojedynczej umowy. W konsekwencji zryczałtowany PIT stosuje się także, gdy w jednym miesiącu podatnik zawarł z tym samym płatnikiem kilka umów na drobne kwoty (należności z poszczególnych umów nie kumulują się).

Podatek w wysokości 18 proc. potrąca od przychodu płatnik, czyli zleceniodawca. Nie jest on obowiązany do wykazywania w PIT-11 przychodów, od których w trakcie roku pobrał zryczałtowany podatek. Z kolei podatnik nie łączy ich z dochodami opodatkowanymi skalą. Oznacza to, że takich przychodów nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Nie wpływają więc one na progresję podatkową, jak również nie są od nich dokonywane żadne odliczenia.

Rozliczenie zryczałtowanym PIT ma korzystne skutki dla osób korzystających z preferencji w PIT w postaci rozliczenia jako samotny rodzic lub ulgi prorodzinnej, których dzieci uzyskują takie drobne wynagrodzenia. Taki przychód nie jest wliczany do limitu zarobków dzieci pełnoletnich (3089 zł), którego przekroczenie pozbawia ulgi.