Nowelizacja przepisów proponowana przez Radę MSR została już zaakceptowana przez Komisję Europejską.

Dawid Napierała, menedżer w zespole audytu Grant Thornton, wyjaśnia, że jedna ze zmian wpływa na format sprawozdania z całkowitych dochodów. Inne dochody, które kumulowane są w kapitale własnym, po zmianie trzeba będzie prezentować w podziale na te, które w przyszłości rozliczą się w wyniku finansowym, i na te, które na wynik nie wpływają.

– Przykładowo przeszacowanie środków trwałych dokonane zgodnie z MSR 16 nie wpływa w momencie sprzedaży tych aktywów na wysokość zysku lub straty – twierdzi Dawid Napierała.

Dlatego trzeba będzie je wykazywać odrębnie od wyceny instrumentów zabezpieczających, wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub różnic kursowych z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych.

Dawid Napierała zwraca również uwagę na zmianę formalną. Dotychczasowe sprawozdanie z całkowitych dochodów zostało przemianowane na sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych.

Nowa nazwa lepiej oddaje zawartość tej części sprawozdania finansowego, jednak jej stosowanie jest dobrowolne.