Przed wakacjami wiele osób decyduje się na założenie działalności sezonowej. Osoby takie mogą korzystać z pomocy rodziny lub znajomych, od których użyczają różne rzeczy przydatne do prowadzenia firmy. Najczęściej jest to samochód lub inny pojazd albo lokal. Ich udostępnienie zazwyczaj jest nieodpłatne. Jednak założenie sezonowej firmy wiąże się z podobnymi obowiązkami podatkowymi, jak w przypadku działalności całorocznej. Tym samym wszelkie czynności podejmowane w ramach tej działalności mają określone konsekwencje podatkowe. Przede wszystkim przedsiębiorca, który będzie korzystał na takiej zasadzie z auta czy nieruchomości, musi odnieść się do rozliczenia podatku dochodowego.

Ewa Nowak, doradca podatkowy w NTAX, przypomina, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności gospodarczej uważa się wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy zwolniona z podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

Oznacza to, że wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od tej kategorii osób nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania u biorącego rzecz lub nieruchomość w użyczenie.

Do osób z I i II grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych.

– Jeżeli zatem przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej użyczony samochód lub nieruchomość od jednej z wyżej wskazanych osób (np. od brata czy ojca), to po jego stronie nie wystąpi obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – dodaje Ewa Nowak.

W przypadku użyczenia od innych osób ulga podatkowa nie przysługuje.

Istotne jest to, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do działalności wykonywanej osobiście.

DGP przypomina

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku