Skarżący podatnicy nie zgodzili się z decyzją samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), które z urzędu stwierdziło nieważność decyzji podatkowej wydanej przez tego burmistrza. Kolegium przyznało, że ponieważ organ podatkowy wydał decyzję ustalającą łączne zobowiązanie skarżącym na podstawie błędnego stanu faktycznego, to decyzja ta rażąco narusza prawo i w rezultacie jest nieważna.

Z twierdzeniem tym nie zgodzili się podatnicy. Domagali się umorzenia postępowania. Sąd musiał więc rozstrzygnąć, czy samorządowe kolegium prawidłowo uznało, że decyzja burmistrza jest nieważna, ponieważ została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

WSA orzekł, że przyczyną decyzji SKO było błędne ustalenie stanu faktycznego przez burmistrza. Nie wziął on pod uwagę zmiany, jaka nastąpiła w ewidencji gruntów i budynków. W ocenie sądu nie może to być jednak podstawa do uznania, że decyzja rażąco narusza prawo.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, gdzie przesłanką może być rażące naruszenie prawa, jest nadzwyczajnym trybem odwoławczym, który może doprowadzić do wzruszenia decyzji ostatecznej organu podatkowego. Przyczyną zastosowania tego trybu nie może być błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy. Fakt ten może natomiast być rozpatrywany w postępowaniu zwykłym, ale podatnicy nie wnieśli odwołania w takim trybie (mogło to być dla nich korzystne podatkowo – przyp. red.).

Sąd przyznał, że postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji nie może zastąpić postępowania zwykłego.

Wyrok jest nieprawomocny.