Cło jest wydatkiem, który jeśli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, stanowi koszt podatkowy. Wykazanie wartości celnej w nieodpowiedniej wysokości (szczególnie jej zaniżenie) będzie miało wpływ na wysokość cła, a tym samym kosztów uzyskania przychodów.

Na wartość celną składa się cena faktycznie zapłacona bądź należna za towary powiększona o różne elementy kalkulacyjne, jeśli nie zostały one ujęte w cenie produktu (np. koszty pakowania, transportu, prowizje). Zwykle wartość ta wynika z otrzymanej od producenta faktury. Jednak warto pamiętać o tym, że importer sam musi ustalić wysokość cła i zadeklarować je w zgłoszeniu. Jeżeli przedsiębiorca zaniży wartość sprowadzonych produktów, co prawda zapłaci mniejsze cło, VAT i ewentualnie akcyzę, ale też będzie miał mniejsze koszty uzyskania przychodu.

Wartość celna towaru wpływa na naliczenia zarówno opłat celnych, jak i podatkowych, np. VAT i akcyzy od importowanych produktów

Podobnie jest w sytuacji importu towarów stanowiących środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne podatnika.

– Wartość początkową tych towarów stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z ich zakupem, np. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montażu oraz o cło – przestrzega Magda Wróbel, ekspert z KPMG.

Nasza rozmówczyni dodaje, że zaniżenie wartości celnej towaru wpływa na wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ma to znaczenie przy ustalaniu wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków dochodowych.

Niezależnie od tego wykazywanie wartości celnej w zaniżonej wysokości powoduje konsekwencje karne skarbowe, gdyż działania mające na celu narażenie na uszczuplenie należności celnych stanowią przestępstwo bądź wykroczenie przeciwko obowiązkom celnym, zagrożone karą grzywny albo karą pozbawienia wolności.