Coraz więcej podatników, dzięki internetowym sklepom decyduje się kupić swoim bliskim prezent w państwach nienależących do UE. W takim wypadku jeżeli wartość prezentu przekroczyła limit zwolnienia dla przesyłek, odbiorca paczki musiał zapłacić cło i VAT.

Podatnik, który odsyła zamówioną spoza UE przesyłkę powinien wystąpić do naczelnika urzędu celnego, który oclił paczkę o unieważnienie zgłoszenia celnego w trybie art. 251 ust. 1b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93.

– W przypadku zwrotu towarów zamawianych drogą pocztową organy celne unieważniają zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu, jeżeli wniosek o takie unieważnienie został przedstawiony w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem, że towary te zostały wywiezione na adres pierwotnego dostawcy lub na inny wskazany przez niego adres – tłumaczy Andrzej Zając, zastępca dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu.

Podatnik otrzyma zwrot długo celnego, gdy należności celne zostały faktycznie uiszczone. Jeżeli cło i VAT nie zostały zapłacone, dług celny wygaśnie

Nasz rozmówca dodaje, że równocześnie z wnioskiem o unieważnienie zgłoszenia celnego należy złożyć wniosek o zwrot uiszczonych na jego podstawie należności celnych. Podstawą prawną rozpatrywania wniosku będzie w tym wypadku art. 237 wspólnotowego kodeksu celnego. Zgodnie z jego treścią należności celne przywozowe podlegają zwrotowi, gdy unieważniono zgłoszenie celne i uiszczono należności. Warto pamiętać o tym, że wniosek o zwrot może złożyć tylko osoba, która zapłaciła dług celny, lub jej przedstawiciel. Zasadniczo wniosek powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, ale może też być złożony na kartce papieru, pod warunkiem że wnioskujący zawrze na niej wszelkie niezbędne informacje. Jeżeli wniosek będzie nie- kompletny, organ celny może go przyjąć i wyznaczyć podatnikowi czas do uzupełnienia braków. Ma to znaczenie ze względu na możliwość upływu terminu, w którym można złożyć wniosek o zwrot lub umorzenie.