Zasady podawania numeru identyfikacji podatkowej zostały określone w przepisach ustawy o identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 11, NIP należy podawać w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych następującym podmiotom: organom administracji rządowej i samorządowej; organom kontroli skarbowej; przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli; bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym; stronom czynności cywilnoprawnych; płatnikom oraz inkasentom podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

– Podmioty wymienione w tym katalogu mogą żądać ujawnienia NIP danej osoby od organów administracji publicznej, jeżeli osoba, na której ciąży ten obowiązek, nie ujawni nam swojego NIP – wyjaśnia Wojciech Krok, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi.

Ekspert dodaje, że ustawy podatkowe nie przewidują jednak trybu wnoszenia takiego żądania, co w praktyce może znacznie utrudnić uzyskanie takiej informacji od pracowników urzędu. Wojciech Krok uważa, że jedyną praktyczną możliwością postępowania jest uzyskanie NIP od jego posiadacza.