Prezydent podpisał już ustawę z 16 września o timeshare, czyli tzw. własności wakacyjnej. Ustawa, która kompleksowo reguluje zasady zawierania takich umów (dotychczas normował je przepis w kodeksie cywilnym), nie zawiera przepisów dotyczących ich opodatkowania. Rodzi to pytanie o sposób rozliczeń z fiskusem. Ewa Suwińska, doradca podatkowy w KNDP, tłumaczy, że nowa ustawa definiuje timeshare jako umowę zawartą na okres dłuższy niż rok, na podstawie której konsument za wynagrodzeniem będzie nabywał od przedsiębiorcy prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania.

– W wyniku umowy konsument nie uzyska zatem prawa własności, lecz prawo użytkowania określonych obiektów o charakterze turystycznym – podkreśla Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP.

Wyjaśnia również, że takie ukształtowanie umowy timeshare zbliża ją do konstrukcji umów najmu oraz dzierżawy.

Eksperci są zgodni, że timeshare dla celów podatkowych opodatkowany będzie na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania wskazanych umów.

Ustawa o timeshare wymaga jednocześnie, aby podmiotem udzielającym konsumentowi prawa do korzystania z miejsca zakwaterowania był przedsiębiorca, a więc np. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zdaniem Rafała Sidorowicza, biorąc pod uwagę podatkowe przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej, tj. w szczególności ciągłość, pewien stopień zorganizowania oraz prowadzenie we własnym imieniu, przychody osiągane z tytułu umów timeshare powinny stanowić przychody z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie miał do wyboru dwa alternatywne warianty rozliczeń z urzędem skarbowym. Ewa Suwińska wylicza że będą to zasady ogólne, czyli skala podatkowa ze stawkami 18 proc. i 32 proc. albo tzw. podatek liniowy, z jednolitą 19-proc. stawką od uzyskanego dochodu.

– Podatnik nie będzie natomiast uprawniony do rozliczania przychodów z tytułu umowy timeshare ryczałtem ewidencjonowanym – podkreśla Ewa Suwińska.

Nasza rozmówczyni podpowiada, że o wyborze podatku liniowego decydować powinna wysoka kwota uzyskiwanych dochodów. W takim wypadku podatek liniowy pozwoli na uniknięcie drugiego stopnia skali podatkowej (32 proc.).

– Z drugiej strony wybór podatku liniowego wiąże się z rezygnacją z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym na zasadach ogólnych – ostrzega Ewa Suwińska.

Nowa ustawa o timeshare wejdzie w życie po upływie pół roku od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa czeka na publikację.

Miejsce zakwaterowania

W rozumieniu ustawy o timeshare jest to miejsce noclegowe, w szczególności budynek, mieszkanie, pokój lub inne pomieszczenie mieszkalne, w tym znajdujące się na statkach pasażerskich, innych jednostkach pływających, w przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych.