Ulgę prorodzinną mogą odliczyć w zeznaniu rocznym wyłącznie podatnicy opłacający podatek obliczany według progresywnej skali podatkowej. Nie skorzystają z niej zatem osoby (przedsiębiorcy) opłacający liniowy PIT czy podatek w formie zryczałtowanej (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa). Przepis w takim kształcie nie przesądza jednak o występowaniu ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin, stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24237/11).

Resort pokreślił, że skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych. Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej mają możliwość wyboru szczególnych form opodatkowania, przy czym wyboru tego dokonuje sam podatnik, składając stosowne oświadczenie lub wniosek. Ma przy tym świadomość nie tylko korzyści z tego wynikających, ale także ograniczeń z nim związanych.

MF zwróciło też uwagę, że aby osoba fizyczna mogła korzystać z ulg i zwolnień obowiązujących w PIT, musi być podatnikiem tego podatku. Wyłącza to zatem z grona uprawnionych do ulgi rolników prowadzących działalność rolniczą, którzy podatku tego nie płacą. W związku z tym w ocenie MF brak jest przesłanek do twierdzenia, że w ustawie o podatku dochodowym występuje ograniczenie zasady równości korzystania z ulg podatkowych dla rodzin.

W 2010 roku 4 303 125 podatników opłacających podatek według skali skorzystało z ulgi prorodzinnej na kwotę 5 684 317 tys. zł. Podatnicy korzystający z tej preferencji obniżyli podatek średnio o 1321 zł. Do dyspozycji podatnika dodatkowo pozostała kwota w tej wysokości, którą może on przeznaczyć na wydatki związane z wychowaniem dzieci.

Ważne!

Kwota ulgi wynosi 92,67 zł miesięcznie na jedno dziecko, tj. 1112,04 zł w przypadku spełnienia warunków do odliczenia za cały rok podatkowy