Osoba, która importuje towary, musi się upewnić, jakie wymagania ma spełnić dany produkt, by mógł być przywieziony do UE. Jednak każdy produkt należy badać odrębnie w zakresie podlegania różnym regulacjom prawnym. Większość kategorii produktów podlega dodatkowym wymaganiom, związanym z opatrywaniem produktów znakiem CE, czyli „zgodność europejska”, które są sprawdzane przez funkcjonariuszy celnych.

– Taki znak na produkcie jest zapewnieniem producenta, że towar jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami stosownych dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. dyrektywy nowego podejścia) – tłumaczy Jakub Kubalski, ekspert w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Dyrektywy te określają wymagania dla ustalonych grup produktów, m.in. dla sprzętu elektrycznego, maszyn, produktów korzystających z niskiego napięcia, wyrobów medycznych, zabawek, itd.

Nasz rozmówca dodaje, że aby znak CE mógł być naniesiony na towar, producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer musi dokonać oceny zgodności produktów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami. Te można odnaleźć w głównej mierze w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o systemie zgodności (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) wydanych przez ministrów właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności.

Jednak niektóre wymagania znajdują się w odrębnych ustawach, np. w ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej wskazuje się warunki zachowania przez urządzenia zdolności do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych.

Ponadto inne ustawy zawierają szczegółowe wymagania w zakresie oceny zgodności oraz dodatkowych oznaczeń, m.in. dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, dla materiałów wybuchowych.