Spółka wykonała przyłącze gazowe do obiektu budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami projektowymi od istniejącego gazociągu miała być poprowadzona nitka bezpośrednio do budynku. Cała inwestycja była wykorzystana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Spółka prowadzi przyłącze od głównej nitki gazociągu bezpośrednio do obiektu budownictwa mieszkaniowego, przez tereny leżące poza granicami działki, przez działkę należącą do inwestora oraz w samym obiekcie mieszkalnym.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu na podstawie par. 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, podstawową stawkę VAT obniża się do 7 proc. (obecnie 8 proc. – przyp. red.) w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części (z pewnymi wyjątkami).

Z przepisów tych w żaden sposób nie da się wysnuć wniosku, że regulacja ta dotyczy robót budowlano-montażowych wykonanych wewnątrz budynku. Ustawodawca określił, że roboty te mają dotyczyć obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Oznacza to, że preferencyjną stawką VAT mogą być objęte również usługi wykonania przyłącza gazowego poza bryłą budynku. Przyłącze to jest integralną częścią budynku i znajduje się, bo i musi się znajdować, również poza tym budynkiem i stanowi, zgodną z założeniami projektowymi, infrastrukturę techniczną niezbędną dla użytkowania obiektu mieszkalnego. Wykonanie zaś takiego przyłącza jest jedną i kompleksową usługą, w stosunku do której nie może być mowy, że zastosowanie właściwej stawki podatku, uzależnione jest od miejsca przeprowadzenia takiego przyłącza. Dzielenie takiej usługi, która zapewne jest wieloetapowa, byłoby sprzeczne z racjonalnością ustawodawcy. W konsekwencji usługa ta objęta jest w całości 7-proc. (obecnie 8-proc.) stawką podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2011 r. (nr ILPP2/443-136/09/11-S/GZ).