Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają umowy spółki osobowej i ich zmiany. Czy zmiana umowy spółki polegająca na modyfikacji wynagrodzeń wspólników i ich udziału w wydatkach spółki będzie podlegała temu podatkowi?

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) określają, że pod pojęciem zmiany umowy spółki należy rozumieć wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki (w przypadku spółki osobowej).

– Zmiana proporcji zysku w spółce osobowej, o ile nie doprowadza do zwiększenia majątku spółki, nie podlega PCC. Jeżeli natomiast majątek spółki poprzez taką zmianę ulegnie zwiększeniu (np. wspólnicy zostaną zobligowani do wniesienia dodatkowych wkładów), to spółka musi zapłacić podatek – mówi Jarosław Ziółkowski, starszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers.

Zaliczenie przez wspólników PCC do kosztów – bo to oni są podatnikami PIT – w razie zmiany umowy spółki może być ryzykowne. Na przykład jeśli wspólnik poniesie wydatki związane z wniesieniem wkładów w spółce osobowej (w tym zapłacony PCC), a więc nie zostaną one pokryte ze środków tej spółki, to nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wspólnika. Wydatki te zostały poniesione w związku z otrzymaniem praw majątkowych w spółce, nie zaś w związku z przychodami z działalności gospodarczej spółki, w ramach rozliczenia tego odrębnego przychodu mogą być odliczone. Tak uznał np. jeden z dyrektorów izby skarbowej w interpretacji z 8 kwietnia 2011 r. (nr IPPB1/415-50/11-2/KS).

W ocenie Jarosława Ziółkowskiego stanowisko to jest kontrowersyjne z uwagi na to, że wniesienie wkładu do spółki osobowej służy przecież zabezpieczeniu źródła przychodu (spółka zyskuje nowy składnik majątkowy lub gotówkę, które mogą służyć jej w działalności gospodarczej). Organy podatkowe z pewnością zakwestionują jednak odmienną kwalifikację kosztów.

0,5 proc. wynosi stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki