Pomyłka w zapłacie składek ZUS może spowodować zaniżenie rozliczeń, np. błędnie naliczono zamiast wynagrodzenia chorobowego zasiłek chorobowy. W związku z tym korekta rozliczenia wymaga dopłaty tych składek.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w KPMG, podkreśla, że dopłata składek powinna zostać ujęta w ewidencji księgowej na tym samym koncie, na którym byłaby zaksięgowana, gdyby pierwotnie naliczono składki od wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, a nie dokonano nieuzasadnionej wypłaty zasiłku chorobowego. Jednak jeśli jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, to w takiej sytuacji dopłacone w bieżącym roku składki przekazywane do ZUS należałoby zaksięgować na odpowiednim koncie w zespole 4, to jest przykładowo: Wn 440 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Według Adama Misińskiego nie ma uzasadnienia, aby omawianą dopłatę składek do ZUS księgować na koncie pozostałych kosztów operacyjnych.

Bowiem dopłata składek nie ma charakteru sankcyjnej płatności, lecz ma na celu skorygowanie kwoty należnej ZUS. Składki na ZUS należą do typowych kosztów związanych z działalnością jednostki, z tym że w przedstawionych okolicznościach w wyniku błędnego wypłacenia zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia chorobowego koszt ten zostanie ujęty w ewidencji księgowej w innym okresie, niż powinien, to znaczy z opóźnieniem.