Na liście barier utrudniających prowadzenie biznesu Lewiatan wymienia interpretacje ogólne.

– Minister nie jest zainteresowany korzystaniem z tej niezwykle użytecznej instytucji i począwszy od 1 stycznia 2008 r., wydał raptem 23 interpretacje ogólne – stwierdza Józef Banach, przewodniczący Grupy Opodatkowanie Międzynarodowe i Ceny Transferowe Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, radca prawny w InCorpore Banach Iniewski i Partnerzy.

Według MF taka liczba interpretacji ogólnych ujednoliciła stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej oraz przyczyniła się do zwiększenia pewności i stabilności prawa podatkowego.

– To samozadowolenie MF jest najlepszym argumentem za potrzebą skorygowania tej instytucji przez wprowadzenie możliwości wnioskowania przez określone podmioty (np. reprezentatywne organizacje podatników, rzecznika praw obywatelskich) o wydanie tego rodzaju interpretacji w przypadkach, w których rozbieżne stanowiska prezentowane są zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne – proponuje Józef Banach.

Zdaniem eksperta najwyższy czas ożywić interpretację ogólną nie tylko dla dobra podatników, lecz także dla funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce.

Z takim poglądem nie zgadza się ministerstwo. Pomysł zmian w wydawaniu interpretacji ogólnych, które miałyby zbliżyć je do procedury wydawania interpretacji indywidualnych, ministerstwo ocenia negatywnie. Interpretacje ogólne mają pomóc podległym ministrowi finansów organom w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa podatkowego. Tymczasem interpretacje indywidualne kierowane są do konkretnych wnioskodawców i mają na celu ułatwienie wykonywania ich obowiązków wynikających z przepisów.

– Różnice pomiędzy instytucją interpretacji ogólnych oraz indywidualnych przekreślają możliwość wprowadzenia procedury wydawania interpretacji ogólnych, analogicznej do procedury interpretacji indywidualnych, na wniosek organizacji o reprezentatywnym charakterze – argumentuje Wiesława Dróżdż z MF.

Jednocześnie dodaje, że z uwagi na cel i funkcję oraz istotę interpretacji ogólnych brak jest uzasadnienia, aby stanowiły one wynik jakiegokolwiek postępowania interpretacyjnego wszczynanego na wniosek. Również ze względów systemowych brak jest przesłanek do wprowadzenia regulacji traktującej interpretację ogólną jako ocenę stanowiska wnioskodawcy wyrażonego we wniosku.