Z opodatkowania PIT zwolnione zostały świadczenia otrzymane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do świadczeń z tego funduszu w żłobkach lub klubach dziecięcych. Zwolnienie to reguluje nowy art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

– Obejmuje ono całość przyznanego świadczenia, bez względu na jego wysokość – mówi Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net.

Preferencja ta funkcjonuje obok dotychczasowego zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS. Dotyczy ono wsparcia pieniężnego i rzeczowego finansowanego w całości z funduszu. Przy czym jest ono limitowane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT).

Nowe nielimitowane zwolnienie dla świadczeń związanych z opieką nad najmłodszymi dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych to skutek wejścia w życie w kwietniu tego ustawy żłobkowej. Stworzyła ona warunki dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, m.in. wyłączając żłobki z pojęcia zakładu opieki zdrowotnej oraz regulując zasady opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych.

– Mocą tej ustawy działalność socjalną pracodawcy mogą stanowić także usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych – wyjaśnia Grażyna Nelip.

Przypomnijmy, że działalność socjalna finansowana z ZFŚS obejmuje obecnie usługi świadczone przez pracodawców m.in. na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Z funduszu tego mogą być zatem przyznawane dopłaty do czesnego wnoszonego przez pracowników posyłających dzieci m.in. do żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Ustalając regulamin dofinansowania takich opłat, pracodawca jest zobowiązany do uwzględniania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika.