Osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystywać do prowadzenia interesów nie tylko samochód, ale również rower, szczególnie gdy wykonuje usługi w zakorkowanym mieście.

Jak mówi Monika Jasińska z KPGM, Biuro w Katowicach, użytkowanie na potrzeby działalności pojazdu samochodowego nie wyklucza możliwości użytkowania roweru w tym samym celu.

– Jeżeli podatnik przewiduje, że samochód firmowy może ulec awarii i w celu zabezpieczenia się przed taką ewentualnością (w celu zachowania mobilności) zakupi rower, to wydatek ten może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów – dodaje Monika Jasińska.

Ponadto zaliczenie wydatku na zakup roweru do kosztów uzyskania przychodów musi być uzasadnione jego racjonalnym związkiem z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie rower nie może być przez podatnika wykorzystywany na cele osobiste.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określa, że kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 tej ustawy.

Jeśli cena zakupu roweru nie przekracza 3,5 tys. zł, to wydatek może zostać rozliczony bezpośrednio w kosztach podatkowych, jeśli jest jednak wyższy od tej kwoty (a tak może być w przypadku skutera), to wydatek ten należy rozliczać w czasie w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Jednak przedsiębiorca, który spełnia warunki uznania go za małego podatnika (u którego wartość przychodów ze sprzedaży w zeszłym roku nie przekroczyła 4 mln 736 tys. zł), może skorzystać z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji dla zakupionych środków trwałych w cenie wyższej niż 3,5 tys. zł. Może więc od razu ująć taki wydatek w kosztach. Pułap jednorazowej amortyzacji w 2011 roku wynosi 197 tys. zł (równowartość 50 tys. euro).