Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21825/11) wyjaśniło wątpliwości dotyczące opodatkowania VAT usług związanych z działalnością obiektów sportowych. Resort wskazał, że obecnie zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) objęte są usługi ściśle związane ze sportem lub z wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Jednym z warunków zwolnienia jest m.in. to, aby świadczący te usługi nie byli nastawieni na osiąganie zysków.

Zwolnienie jest wyłączone w stosunku do: usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Resort podkreślił, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. usługi związane m.in. z działalnością obiektów sportowych, które nie korzystają z tego zwolnienia, podlegają co do zasady 8-proc. stawce VAT. I tak na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 179, 185, i 186 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką w wysokości 8 proc. podlegają m.in. usługi w zakresie wstępu na imprezy sportowe, pozostałe usługi związane z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) oraz działalność obiektów sportowych sklasyfikowana według PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 93.11.10.0.

MF wyjaśniło, że w grupowaniu tym sklasyfikowane są przykładowo usługi udostępniania obiektu sportowego np. basenu, kortu tenisowego, hali sportowej, na zasadzie wykupienia wstępu poprzez zakup np. karnetu, biletu wstępu w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu.