Wprowadzenie tego typu rozwiązań proponuje Ministerstwo Gospodarki w drugim projekcie ustawy deregulacyjnej, który obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Wniosek od organizacji (w projekcie nie sprecyzowano, które organizację będą do tego uprawnione) powinien zawierać uzasadnienie konieczności dokonania interpretacji ogólnej. Powinien się w nim też znaleźć stan faktyczny i prawny wymagający wydania interpretacji.

Minister finansów na rozpatrzenie takiego wniosku dostanie zaledwie 30 dni. Dziś na wydanie interpretacji indywidualnej ma 3 miesiące.

Obecne możliwości

Jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej to wciąż jedynie postulat. Tak uważa Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS – RSM International, który podkreśla w rozmowie z nami, że pomimo iż minister finansów jest zobligowany na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) do zapewnienia jednakowej wykładni tych samych przepisów w analogicznych sytuacjach, wydawane interpretacje indywidualne zupełnie na to nie wskazują.

– Z kolei interpretacje ogólne wydawane są wyłącznie z urzędu – i to bardzo rzadko, gdyż ministerstwo często odmawia ich wydania, autorytarnie stwierdzając brak takiej potrzeby – mówi Przemysław Powierza.

Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton Frąckowiak, zwraca uwagę, że można wymienić wiele zagadnień, które powinny zostać uregulowane przez wydanie interpretacji ogólnej. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których odmienne stanowisko w danej sprawie prezentuje sądownictwo i odmienne organy podatkowe.

– To z pewnością wprowadza niepotrzebny chaos i niepewność stosowania prawa zarówno przez podatników, jak i kontrolujących – tłumaczy Beata Hudziak.

Wyjaśnia również, że interpretacja ogólna może odgrywać istotną rolę w zapewnieniu podatnikom poczucia bezpieczeństwa w stosowaniu prawa. Skoro bowiem przepisy nie są jednoznaczne i mogą być odmiennie interpretowane, to należałoby zapewnić możliwość wsparcia w takich sytuacjach wykładnią ogólnodostępną.

– Organizacje uprawnione do zwracania się z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej powinny działać na korzyść podatników. Aby tak się stało, przepisy powinny gwarantować wydanie interpretacji ogólnej, pod warunkiem że ma ona służyć wielu podatnikom, a nie samej organizacji – podpowiada Beata Hudziak.

Dla kogo korzyść

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy na temat propozycji zmian w Ordynacji podatkowej, oceniają ten pomysł jako dobry. Według Agnieszki Tałasiewicz, partnera w Ernst & Young, wyraźnym plusem proponowanego rozwiązania jest to, że zamiast wielu analogicznych pytań, minister finansów będzie rozpatrywać jedno zapytanie. To zwiększy efektywność w zakresie interpretowania przepisów prawa podatkowego, bo kwestie ważne dla konkretnych branż będą załatwiane jednorazowo – jednolicie.

Zdaniem Wojciecha Kroka, doradcy podatkowego w Parulski & Wspólnicy, możliwość występowania przez organizacje pracodawców i związki zawodowe z wnioskami do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej przepisów podatkowych pozwoli na zwiększenie pewności prawa dla podatników. Wiele kwestii ważnych dla poszczególnych podatników może bowiem zostać wyjaśnionych w drodze jednej interpretacji ogólnej zamiast w setkach lub tysiącach interpretacji indywidualnych.

– Nie istnieje w tym przypadku ryzyko stworzenia dodatkowego pola dla lobbystów, gdyż minister finansów wyda interpretację ogólną na jasnych zasadach, a następnie ją opublikuje – uspokaja Przemysław Powierza.

Ekspert dodaje, że analogicznie jak w przypadku interpretacji indywidualnych – każda interpretacja ogólna musi uwzględniać orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Ponadto dodatkowe źródło informacji dla podatników zmniejszy ryzyko przy planowaniu obciążeń podatkowych – stwierdza Przemysław Powierza.