Aby zadeklarowany przez nas na rzecz wybranej organizacji 1 proc. został jej przekazany, wystarczy, że terminowo złożymy zeznanie podatkowe, wypełnimy wniosek zawarty w zeznaniu podatkowym oraz dokonamy zapłaty podatku nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, czyli do 31 marca 2011 r. (PIT-28) oraz do 30 czerwca 2011 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). O takich obowiązkach przy wpłatach jednoprocentowych przypominają nam pracownicy Izby Skarbowej w Szczecinie.

Dane w PIT

Wypełnienie zeznania podatkowego za 2010 r. w tym zakresie jest prostsze i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz wysokości kwoty na jej rzecz. W konsekwencji – jak podkreślają specjaliści ze szczecińskiej izby – podatnicy nie muszą już przytaczać pełnej nazwy OPP, co stanowi dla nich znaczne ułatwienie, zważywszy że niektóre nazwy organizacji są długie (wieloczłonowe) i łatwo o pomyłkę przy ich wpisywaniu w zeznaniu.

Wybór organizacji

Z uwagi na to podatnicy wybierając OPP, powinni dokładnie sprawdzić, czy w tym roku są one organizacjami uprawnionymi do przekazania im 1 proc. wpisanie nieupoważnionej organizacji będzie powodowało konieczność skorygowania tego błędu poprzez wpisanie innej OPP.

– W jednym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możemy wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego. Jeżeli więc podatnik składa więcej zeznań (np. PIT-28 i PIT-37), wówczas może w każdym z nich wskazać inną OPP – podpowiadają nasi rozmówcy z izby.

Dodają, że zadeklarowana przez podatnika kwota na rzecz wybranej OPP nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W składanym zeznaniu podatkowym można dodatkowo podać informacje, które w ocenie podatnika mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1 proc. przez OPP, tzw. cel szczegółowy. Informacje te urząd skarbowy prześle OPP we wrześniu 2011 r. jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Jednak – jak podkreślają specjaliści z Izby Skarbowej w Szczecinie – pamiętać trzeba o tym, że ostateczną decyzję o wydatkowaniu środków finansowych uzyskanych w ramach 1 proc. OPP podejmuje sama nawet w przypadku wpłat ukierunkowanych.

Ponadto w składanym zeznaniu podatkowym można wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane osobowe i adresowe składających zeznanie, a także wysokość podanej we wniosku kwoty.

Korekta zeznania

Nasi rozmówcy przypominają, że w tym roku skróceniu uległ czas na złożenie korekty zeznania podatkowego skutkującego przekazaniem 1 proc. należnego podatku organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z nowymi regulacjami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma miesiąc na złożenie takiej korekty zeznania, czyli nie później niż do 28 lutego 2011 r. (PIT-28) oraz do 31 maja 2011 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

– W przypadku zeznań podatkowych za 2010 r. takich jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, pieniądze z 1 proc. szybciej trafią na konta OPP. Ich przekazanie rozpocznie się już w maju i potrwa do końca lipca (w przypadku zeznań za 2009 rok miało to miejsce w lipcu i sierpniu) – stwierdzają eksperci ze szczecińskiej izby.

Wskazują też, że naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania zadeklarowanej kwoty, jeżeli OPP nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego lub podany numer zmieniła w okresie od 15 marca do 31 lipca 2011 r.

Lista organizacji

Wyboru OPP dokonuje się z wykazu organizacji uprawionych do otrzymania 1 proc. prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej. Wykaz ten jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mpips.gov.pl