Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak podkreśla Rafał Garbarz, ekspert w Ernst & Young, w przypadku odsetek uzyskanych z rachunku bankowego w Polsce generalnie bank jako płatnik będzie odpowiedzialny za pobranie podatku i odprowadzenie go do urzędu skarbowego.

– W takiej sytuacji pobrany podatek ma charakter finalny i tego dochodu/podatku nie trzeba rozliczać w rocznym zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że podatnik, który nie uzyskał żadnych innych dochodów, nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej – wyjaśnia Rafał Garbarz.

Jednak – jak wskazuje ekspert – przykładowo gdy polski rezydent podatkowy uzyskuje dochody z zagranicznego rachunku bankowego, wówczas będzie on samodzielnie odpowiedzialny za rozliczenie zryczałtowanego podatku w zeznaniu rocznym.

Wynika to z art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), który stanowi, że w zeznaniu rocznym wykazuje się należny podatek dochodowy od dochodów z odsetek, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Nasz rozmówca z Ernst & Young dodaje, że w przypadku potrącenia zagranicznego podatku podatnicy mają prawo do odliczenia kwoty równej podatkowi zapłaconemu za granicą, jednak odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu 19-proc. stawki.

19 proc. wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zysków kapitałowych