Rodzice dziecka mają prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim. Także separacja czy rozwód nie pozbawiają podatników prawa do skorzystania z ulgi, ale pod jednym warunkiem: rodzic musiał wykonywać w stosunku do dziecka władzę rodzicielską. Trzeba pamiętać, że obowiązujące przepisy nie uzależniają już prawa do odliczenia od tego, z którym z rodziców dziecko zamieszkiwało po orzeczeniu rozwodu lub separacji. Jedynie wykonywanie władzy rodzicielskiej jest istotne z punktu widzenia prawa do odliczenia. Ulgę zachowują także rodzice, których władza rodzicielska została ograniczona. Jedynie jej zawieszenie lub pozbawienie wyłącza prawo do odliczenia.

Anna Sadowska, specjalista podatkowy w Mazars, wskazuje, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Na zgodny wniosek rodziców sąd może jednak pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

– Jeżeli po rozwodzie oboje rodzice będą faktycznie sprawować władzę rodzicielską, wówczas ulga na dziecko będzie przysługiwała każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym że łączna kwota odliczeń przez nich dokonanych nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka – wyjaśnia Anna Sadowska.

W przypadku gdy rodzice nie uzgodnili między sobą podziału ulgi, należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB4/415-231/10-4/SP). Małżonkowie, którzy są po rozwodzie, ustalając między sobą proporcje odliczeń ulgi na dziecko, powinni przyjąć zasadę miesięcznego podziału kwoty ulgi.

– Bez znaczenia pozostaje tutaj to, że jeden z rodziców będzie sprawował opiekę rodzicielską, np. przez parę dni w trakcie danego miesiąca – podkreśla Anna Sadowska.

Warto zaznaczyć, że przewidziany w art. 27f ust. 3 ustawy o PIT podział ulgi według stawki dziennej (1/30 kwoty ulgi) dotyczy sytuacji, gdy w trakcie miesiąca opieka nad dzieckiem przeszła na osobę trzecią, np. rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a opiekę przejęli inny członek rodziny lub instytucja.

92,67 zł wynosi kwota ulgi na dziecko za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej