Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 25 listopada 2010 roku (Dz.U. nr 226, poz. 1478) doprecyzowała przepisy dotyczące wyłączeń niektórych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy odpowiednio art. 23 oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają, że podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, które wynikają z czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zmiana wprowadzona nowelizacją określa, że takim wyłączeniem są objęte w szczególności wydatki o charakterze korupcyjnym i przekupnym.

Charakter takich wydatków związany jest z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Przepis ten określa m.in., że ten, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 61 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 16 ust. 1 pkt 66 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).