Na dzisiejszym posiedzeniu, rząd będzie obradować nad założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z nimi w kontaktach ze skarbówką wystarczające będzie podanie numeru PESEL. Zmiana dotyczyć będzie tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących podatnikami VAT (w tym korzystających ze zwolnienia z tego podatku), objętych rejestrem PESEL. Zakłada się również zniesienie obowiązku dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP w stosunku do wspomnianych osób. Wobec osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieobjętych rejestrem PESEL zostanie utrzymany dotychczasowy obowiązek ewidencyjny.

Założenia przewidują stworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów (KEP) na bazie Krajowej Ewidencji Podatników. Osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL zostanie automatycznie zapisana w CRP KEP. Bezpośredni dostęp do tego systemu będą mieli np. naczelnicy urzędów skarbowych i urzędów celnych.

Zmieniony zostanie również tryb nadawania NIP przez odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej. Zakłada się również, że naczelnicy urzędów skarbowych mogliby „z urzędu” uzupełniać i aktualizować dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym: PESEL, numer w KRS, numer REGON czy numer dowodu osobistego.

Większość zmian ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.