Problem rozliczenia VAT konferencji naukowych przez uczelnie wyższe pozostaje nierozwiązany od 1 stycznia 2011 r., gdy nastąpiły zmiany przepisów regulujących zasady zwolnienia z VAT.

Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 19803/10), jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, organizacja takich konferencji przez uczelnie jest zwolniona z VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

– W przypadku organizacji konferencji przez uczelnie problem sprowadza się do stwierdzenia, czy konferencja to kształcenie – komentuje Piotr Liss, doradca podatkowy, parter w KZWS – RSM International.

Jak wyjaśnia Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, ustawodawca wprowadził dwie przesłanki, których zaistnienie łączne uprawnia do zwolnienia usług świadczonych przez szkoły wyższe, tj. kształcenie oraz posiadanie statusu szkoły wyższej w rozumieniu odrębnych przepisów. Eksperci podkreślają, że zgodnie z definicją słownikową każda forma przekazywania wiedzy przez szkołę wyższą powinna być rozumiana jako kształcenie, a tym samym być zwolniona z VAT. Oczywiście ile słowników, tyle definicji.

– Nie powinniśmy się zatem dziwić, gdy organ podatkowy odnajdzie definicję bardzo wąską i stwierdzi, że tylko nieodpłatna działalność szkół może być zwolniona z VAT – ostrzega Piotr Liss.

Sformułowanie zawarte w odpowiedzi na interpelację, które dotyczy zasadniczego udziału kształcenia w ramach organizowanej konferencji, zdaniem Krzysztofa Biernackiego nie znajduje odbicia w przepisach.

– Nie jest możliwe, i w praktyce będzie to niewykonalne, by różnicować stawkę podatku w zależności od stopnia udziału usługi kształcenia w zakresie merytorycznym konferencji – argumentuje nasz rozmówca.

Marcin Chomiuk, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC, zwraca uwagę, że pojawiały się głosy, że publiczna uczelnia wyższa to organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT i że w zakresie organizacji konferencji realizuje zadania ustawowe, do których realizacji została powołana.

Jednak w ocenie eksperta taka interpretacja działalności uczelni wyższych jest błędna. Pogląd ten podzielił WSA we Wrocławiu, który w wyroku z 26 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 157/10) uznał, że pomimo statusu podmiotu publicznego uczelnia w zakresie organizacji konferencji naukowych nie działa jak organ władzy publicznej, lecz jako podmiot prywatnoprawny, a więc jest podatnikiem VAT.

Zdaniem eksperta konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń naukowych, powinny korzystać ze zwolnienia z VAT.

Ważne!

Od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z VAT są usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na poziomie wyższym (a także inne usługi kształcenia) oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane