Firma posiada rachunek bankowy, na którym ma limit kredytowy 40 tys. zł. Na dzień bilansowy nadal pozostała do wykorzystania cała ta kwota, dlatego nie zostanie ona ujęta w bilansie.

– Czy w informacji dodatkowej należy zawrzeć jakieś informacje – pyta pan Jerzy z Bytomia.

Renata Kabas-Komorniczak, doradca podatkowy w Rödl & Partner, wyjaśnia, że dodatkowe informacje i objaśnienia mają uzupełniać i uszczegóławiać (liczbowo oraz opisowo) dane z poszczególnych części składowych sprawozdania. Te dodatkowe informacje mają na celu wzbogacenie materiału źródłowego, zaprezentowanie danych szczegółowych co do scalonych kwot, rozszerzenie danych liczbowych o informacje istotne dla sytuacji ekonomicznej jednostki, tak by roczne sprawozdanie finansowe jednostki przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

– Należy się zastanawiać, czy informacja o niewykorzystanym limicie powinna zostać ujawniona w dodatkowych objaśnieniach, w pozycji: Inne informacje uznanych przez jednostkę za istotne – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że ta pozycja wypełniana jest wówczas, gdy jednostka uzna to za celowe. Ma służyć przedstawieniu realistycznego wizerunku sytuacji ekonomicznej jednostki.

Według Renaty Kabas-Komorniczak informacja o niewykorzystanym limicie kredytowym mogłaby być uznana za celową, jeśli jednostka ta ma na koniec okresu sprawozdawczego otwarte zobowiązania wobec dostawców. Pozwoliłoby to ocenić politykę nieregulowania zobowiązań w stosunku do partnerów biznesowych.