Członkowie spółdzielni planują na bazie majątku spółdzielni zawiązać spółkę kapitałową.

– Czy przy takiej transakcji członkowie spółdzielni zapłacą podatek? – pyta pan Andrzej, członek spółdzielni producentów rolnych.

Jak mówi Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, obecnie nie jest możliwe bezpośrednie przekształcenie spółdzielni w spółkę. Obowiązujące prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) nie zawierają przepisów umożliwiających przekształcenia spółdzielni pracy ze skutkami sukcesji uniwersalnej polegającej na wstąpieniu utworzonej spółki w prawa i obowiązki spółdzielni.

– W praktyce spotykane są transakcje polegające na wniesieniu aportu do spółki albo też likwidacji spółdzielni i zawiązanie spółki na bazie majątku spółdzielni – dodaje.

Jeśli więc spółdzielnia zostanie zlikwidowana, a jej majątek polikwidacyjny zostanie przeznaczony do utworzenia nowej spółki, to w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy dla osób fizycznych – członków spółdzielni – wynikający z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Będzie to przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W takim przypadku osoba fizyczna – członek spółdzielni – zapłaci 19-proc. podatek od nadwyżki przypadającego na nią majątku likwidacyjnego nad kosztami nabycia wkładów w spółdzielni. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT zwolnienie od opodatkowania określone w ustawie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej za udziały (wkłady) kwoty, która odpowiada kwocie uiszczonej przy ich nabyciu. Jeśli więc członek spółdzielni w przypadku zwrotu otrzyma kwotę wyższą niż ta, jaką wcześniej wpłacił za udziały czy tytułem wkładów do spółdzielni, to podatek należny od takiej nadwyżki pobiera spółdzielnia.

W dalszej kolejności jeśli po rozdysponowaniu majątku likwidacyjnego osoba fizyczna wniesie otrzymane niepieniężne składniki majątku spółdzielni do nowej spółki, to powstanie obowiązek podatkowy w wartości nominalnej udziałów lub akcji wydanych w zamian za aport.

19 proc. wynosi podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych