Podanie do urzędu skarbowego można przesłać nie tylko tradycyjną pocztą, ale również drogą elektroniczną. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (z 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1605/09), podatnicy wysyłający podanie do urzędu muszą jednak spełnić określone warunki.

Sąd orzekł, że prowadzenie przez stronę z naczelnikiem urzędu skarbowego drogą e-mailową korespondencji jest niedopuszczalne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Konieczny podpis

Jak mówi Alicja Sarna, doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe, od 17 czerwca 2010 r. zmienił się przepis dotyczący możliwości wnoszenia do organu podatkowego podań, w tym także odwołań od decyzji podatkowych.

– Skuteczne wniesienie odwołania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga spełnienia kilku warunków – zwraca uwagę Alicja Sarna.

Po pierwsze – wyjaśnia – podanie musi być wniesione przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Po drugie, jak dodaje Katarzyna Sala, prawnik Auxilium, aby podania składane drogą elektroniczną wywoływały skutki prawne, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

A zatem – jak stwierdza Alicja Sarna – nie można skutecznie wnieść odwołania za pomocą środków komunikacji elektronicznej pocztą elektroniczną na adres urzędu lub konkretnego urzędnika. Przykładowo, jak dodaje Katarzyna Sala, oświadczenie o odwołaniu pełno- mocnika spółki przesłane do urzędu skarbowego wyłącznie w formie wiadomości e-mailowej nie może być uznane za złożone skutecznie.

– Brak bezpiecznego podpisu elektronicznego uniemożliwia bowiem urzędowi skarbowemu identyfikację osoby składającej to oświadczenie, a to z kolei skutkuje niemożnością przyjęcia takiego oświadczenia – wyjaśnia ekspert Auxilium.

Dobry wyrok

Eksperci zgadzają się więc ze stanowiskiem wyrażonym przez WSA w Krakowie, który zwrócił uwagę na konieczność podpisania podania e-podpisem. Katarzyna Sala zwraca uwagę, że przepisy, na które przy wydawaniu tego wyroku powoływał się sąd, uległy później zmianie. Nie zmieniła się jednak zasada.

Jak wyjaśnia nasza rozmówczyni, obecnie, tj. od 1 stycznia 2011 r., szczegółowe kwestie związane ze składaniem oświadczeń opatrzonych podpisem elektronicznym reguluje rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 259, poz. 1769). Jednocześnie – jak stwierdza Katarzyna Sala – osoby, które mają wątpliwości co do skuteczności oświadczeń składanych drogą elektroniczną, mogą nadal stosować metodę tradycyjną polegającą na doręczeniu do określonego urzędu oświadczenia, deklaracji lub podania w wersji papierowej.

Ważne!

Prowadzenie drogą e-mailową korespondencji z naczelnikiem urzędu skarbowego nie wywołuje skutków prawnych